bibliyografya


Ahmed Yesevi Bibliyografyası
Hicret TOPRAK

EL YAZMALARI

Ahmet b. Mevlana Celaleddin el-Kaşanî: Risale-i Babüriyye, Bağdatlı Vehbi Bey Kütüphanesi. 
Ahmet b. İbrahim b. Mahmud Yesevi: Kitab-ı Hikmet=divan, İ.Ü.MRKZ, Türkçe, 003898.
Ahmet Yesevi b. İbrahim: Divan-ı Hikmet, İS.BELEDİYE Belediye 000598, 1305.
Ahmet Yesevi: Divan-ı Ahmet Yesevi, Blochet Katoloğu, Nu. 1299, TDK, B30.
Ahmet Yesevi: Fakr-name Kopyası, Millet Kütüphanesi, Şer’iyye no. 1017. 
Ahmet Yesevi: Divan-ı Hikmet, Emel Esin 000004/1.
(Hoca) Ahmet Yesevi: Risale Der Makamat-i Erbain, Zeytinoğlu 001056. 
(Hoca) Ahmet Yesevi: Divan-ı Hikmet, Türkiyat Enstitüsü, 000000.
Ahmet Yesevi: Divan-ı Hikmet, Türk Dil Kurumu, B000030-01.
(Yesevi) Şeyh Ahmet: Risale-i Yesevi, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Şry. 001017.
Buhari, Seyyid Hasan: Müzekkir-i Ahbab, Berlin Kraliyet Kütüphanesi. 
Melioransky, P: Divan-ı Hikmet, (4 adet muhtelif), Asya Müzesi, Petersburg, 

KİTAPLAR

Ahmedov, Kemalov: Yesevînin Hikmetleri, Taşkent, 1987.
Ahmet Cevdet Paşa: Kısas-ı Enbiyâ Tevârih-i Hulefâ, C. I, İstanbul 1966. 
Ahmet Eflâkî: Menâkıbü'l-Ârifîn, Haz. Tahsin Yazıcı, C. II, Ankara 1963.
Ahmad Yassaviy: Devoni Hikmat, Haz. Rasulmuhammad Abduşukurov, Gafur Gulam Nomidagi Naşriyat-Matbaa Birleşmesi, (Taşkent: 1992)
Ahmet Yesevi: Divan-ı Hikmet, Haz. Yusuf Azmun, Tek-Esin Türk Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Vakfı, (İstanbul, 1995).
Ahmet Yesevi b. İbrahim: Tercüme-i Divan-ı Ahmet Yesevi, Çev. Şükrü Hasan, İ.Ü. MRKZ. İbnü'l-Emin Kol 000726, (İstanbul, 1327).
Ahmet Yesevi: Hikmetler, Kazachstan Prosp., (Alma ata, 1995).
Ahmet Yesevi: Divan-ı Hikmet¸Türk Kültürünün Araştırma ve Geliştirme Vakfı, (İstanbul, 1994).
Ahmet Yesevi b. İbrahim: Divan-ı Hikmet, SÜLEYMANİYE Hacı Mahmud Ef. 003500, (Kazan, 1893).
Ahmet Yesevi b. İbrahim: Tercüme-i Divan-ı Ahmet Yesevi, Hürriyet Matbaası, (İstanbul, 1327).
Ahmet Yesevi: Divan-ı Hikmet’ten Seçmeler, Haz. Kemal Eraslan, Başbakanlık Basımevi, Ankara.
Ahmet Yesevi: Divan-ı Hikmet’ten Seçmeler, Haz. Kemal Eraslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, (Ankara, 1983).
Ahmet Yesevi: Kitab-ı Divan-ı Belagat Unvan-ı Sultani’l Arifin Hace Ahmet, Matbaa-i Osmaniye, 1298.
Ahmet Yesevi: Divan-ı Hikmet Gavsü’l Vasilin Sultan’ül Arifin Hace Ahmet Yesevi Hikmetleri, Kazan, 1901.
Ahmet Yesevi: Hıgmatlar, Üzbek Edebiyatı, Kazan, 1901.
Ahmet Yesevi: Mir’atü’l Kulub, Bilig Yayınları, (Ankara, 2000).
(Hoca) Ahmet Yesevi: Hoca Ahmet Yesevi’nin Yeni Bulunan Hikmetleri, Der. Mirahmad Milhaldaloğlu ; Haz.: Metin Akar, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı, (İstanbul, 2001)
(Hoca) Ahmet Yesevî: Divan-ı Hikmet, Haz. Hayatî Bice, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1993.
(Hoca) Ahmet Yesevi: Divan-ı Hikmet, Haz. Yusuf Azmun, Türk Kültürünü Araştırma Ve Geliştirme Vakfı Yayını, (İstanbul, 1994).
Ahmet Yesevi: Divan-ı Belagat Unvan-ı Şeyhi’l Arifin Havace Ahmet, Bosnalı Hacı Muharrem Matbaası, İstanbul. ??
Ahmet Yesevî: Divan-ı Hikmet, Haz. Resul Muhammed Aşurbayoğlu, Gafur Gulam. ??
Ahmet Yesevi ve Divan-ı Hikmet Edip Ahmet ve Atabetü’l-Hakayık, Toker Yayınları, (İstanbul, 1984). ??
“Ahmet Yesevi” İmam Hatip Liseleri İçin Tefsir (11-12. Sınıflar İçin), T.C. MEB, Ankara, 1994.
“Ahmed-i Yesevi Hayatı-Eserleri-Fikirleri-Tesirleri” Haz. Prof. Dr. Mehmet Şeker, Necdet Yılmaz, (İstanbul 1996). ??
Ahmet Yesevi Sempozyumu (16-17 Kasım 1993), Star Ofset, (Konya 1997).
Akalın, Mehmet: Tarihî Türk Şiveleri, TKAE, (Ankara 1988). 
Akdeniz, Kemal: Tasavvuf ve Marifetullah, (İstanbul 1985), 91.
Ali Şir Nevâî: Nesayimü'l-Mahabbe Min Şemâyimi'l-Fütüvve, Haz. Kemal Eraslan, (İstanbul 1979), 383-389.
Alptekin, Ali Berat: Yesevi Ocağında 210 Gün, Türkiye ve Türk Dünyası İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, (Elazığ: 1996).
Altıntaş, Hayrani: Tasavvuf Tarihi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayını, (Ankara 1986).
Anadol, Cemal: Anadolu’yu Aydınlatan Güneş: Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi ve Yesevilik, Kamer Yayınları, (İstanbul, 1994).
Anadol, Cemal: Anadolu’yu Aydınlatanlar, Peygamber Mucizeleri ve Evliya Menkıbeleri, (İstanbul, 1984).
Anadol, Cemal: Türk-İslam Medeniyetinde Ahilik Kültürü ve Fütüvvet-nameler, (Ankara, 1991).
Anadol, Cemal: “Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında Ahmet Yesevi Dervişlerinin Birleştirici ve Kaynaştırıcı Rolleri”, Gönüller Sultanı Yunus Emre, Kamer Yayınları, (İstanbul, 1993), 33-41.
Anadol, Cemal: “Ahöet Yesevi’nin Edebi-Fikri Şahsiyeti ve Yunus Emre”, Gönüller Sultanı Yunus Emre, Kamer Yayınları, (İstanbul, 1993), 33-41.
Araz, Nezihe: Anadolu Evliyaları, İstanbul 1975, 8-16.
Aşık, Nevzat: "Yesevî Hikmetlerine Kaynaklık Eden Hadislerin Değerlendirilmesi ve Sünnet Kültürünün Hikmetlere Tesiri", Ahmed-i Yesevî, Hayatı-Eserleri-Fikirleri-Tesirleri, Seha Neşriyat, (İstanbul 1996) 375-399.
Ayaş, M. Rami: Türkiye'de îlk Tarikat Zümreleşmeleri Üzerine Din Sosyolojisi Açısından Bir Araştırma, Ankara 1991, 36. ??
Babinger, F. - Köprülü, Fuat: Anadoluda İslâmiyet, Haz. Mehmet Kanar, (İstanbul 1997). ??
Baran, Şafak, “Ahmet Yesevi’nin Hayatı Eserleri ve Eserlerindeki Bilgi Meselesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Özetleri, (1986-1990), (Konya 1991), 410-412.
Barkan, Ömer Lütfî: Kolonizatör Türk Dervişleri, Ocak yay. Ankara tarihsiz.
Barthold, W: Histoire deş Turcs d'Aisie Centrale, Paris 1945, 186. ??
Barthold, W: Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, Çev. K. Yaşar Kopraman-İsmail Aka, Ankara 1975, 192 vd.
Bacenova: Ahmet Yesevî Anıtı, Alma Ata 1972. ??
Baskakov, N. A.: Tyurskie Yazıki, St-Petersburg 1960, 170 vd. ??
Bayram, Mikail: "Anadolu'nun Türkleşmesi ve islâmlaşmasında Hace Ahmed-i Yesevî'nin Rolü", Ahmed-i Yesevî, Hayatı-Eserleri-Fikirleri-Tesirleri, Seha Neşriyat (İstanbul 1996), 533-545.
Bekçurin, Mikail: Türkistan Vilâyetinin Türkistan Şehrinde yerleşen Hazret Çömezinin Tasviri, Kazan 1872. ??
Bennigsen, Alexandre- Quelquejay, Chantal Lemerrier: Sûfî ve Komiser-Rusya'da İslâm Tarikatları, Terc. Osman Türer, Akçağ Yayınları, (Ankara 1988).
Beyatlı, Yahya Kemal: Divan-ı Hikmet’ten Seçmeler, Kültür Bakanlığı, (Ankara, 1983).
Bice, Hayati: Türk Yurtlarında İmanımızın İşaret Taşları, Köklem Yayınları, Ankara 1992.
Bilhan, Saffet: Orta Asya Bilgin Hükümdarlar Devletinde Eğitim-Bilim Sanat, (Ankara 1988). ??
Borovkov, A.R.: "Oçerki po Istorii Uzbekskogo Yazıka", Sov. V. Ost., V, 1948, 229 vd.
Brockelmann, Cari: Osttürkisce Grammatik der İslamischen Literatür Sprachen Mittelasiens, (Leiden 1954).
Buğra, Tarık: Osmancık, 2. bs. (İstanbul 1985).
Bursalı, Mustafa Necati: İstanbul ve Anadolu Evliyaları, Tuğra Yayınları, (İstanbul, 1986).
Carhummed-Uli, Muhammedrahim: Hoca Ahmet Yesevi ve Türkistan, Aktaran: Ali Abbas Çınar, İsmail Kallimci, Yeni Avrasya Yayınları, (Ankara, 2001).
Cebecioğlu, Edhem: "Hoca Ahmet Yesevî", Ahmed-i Yesevî, Hayatı-Eserleri-Fikirleri-Tesirleri, Seha Neşriyat, İstanbul 1996, 141-218.
Cezar, Mustafa: Anadolu Türkleri Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul 1977. ??
Coşan, Esat: "Ahmed-i Yesevî Hazretleri", Ahmed-i Yesevî, Hayatı-Eserleri-Fikirleri-Tesirleri, Seha Neşriyat (İstanbul 1996) 13-49.
Cunbur, Müjgan: Anadolu’nun Bütünleşmesinde Ahmet Yesevi’nin Yeri, AKM Yay., (Ankara, 1997). ??
Cunbur, Müjgân: Yunus Emre'nin Ahmet Yesevî'ye Bir Naziresi, Kültür Bakanlığı, (Ankara, 1991).
Çubukçu, İbrahim Agâh: “Türk-İslam Kültürü Üzerine Araştırmalar ve Görüşler”, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayını, (Ankara 1987), 211-212.
Demirci, Mehmet: "Tarihten Günümüze Ahmet Yesevî", Ahmed-i Yesevî, Hayatı-Eserleri-Fikirleri-Tesirleri, Seha Neşriyat (İstanbul 1996) 593-604.
Demirci, Mehmet: Türkistan Notları, İstanbul 1995. ??
Demirci, Mehmet: "Yesevî Kültüründe ibadetlerin iç Anlamı", Ahmed-i Yesevî, Hayatı-Eserleri-Fikirleri-Tesirleri, Seha Neşriyat (İstanbul 1996) 299-310.
Denike, Boris: Ortaasya'da Mimarî Donatım, Moskova-Leningrad 1939.
Develi, Hayati: Ahmet Yesevi, Şule Yayınları, (İstanbul, 1999)
Doğrul, Ö. Rıza: İslamiyetin Getirdiği Tasavvuf, (İstanbul 1948), 116.
Dosjan, Dukenbay: Hoca Ahmet Yesevi Ğimaratı, Öner, (Alma ata: 1996).
Ekinci, Yusuf: Hoca Ahmet Yesevi, Ocak Yayınları, (Ankara 1995).
Eraslan, Kemal: Yesevi’nin Fakr-namesi, Edebiyat Fakültesi Basımevi, (İstanbul, 1977).
Eraydın, Selçuk: Tasavvuf ve Tarikatlar, (İstanbul) 1984, 179-184.
Ercilasun, A. Bican: Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri, Kültür Bakanlığı Yayınları/281, (Ankara, 1996).
Ercilasun, A. Bican: Türk Dünyası Üzerine İncelemeler, Akçağ Basım-Yayın, (Ankara, ?).
Ercilasun, Ahmet B.: Alevilik Bektaşilik, İletişim Yayınları, (İstanbul: 1995).
Erges Taşmedoğlu El-nazar: Ahmet Yesevî, Türkistan Basmahanesi, Türkistan 1991.
Ersoy, Arif: "Hoca Ahmet Yesevî'nin Sosyal Yapılanmaya Yönelik Yaklaşımları", Ahmed-i Yesevî, Hayatı-Eserleri-Fikirleri-Tesirleri, Seha Neşriyat, (İstanbul 1996) 85-105.
Esin, Emel: İslamiyetten Önceki Kültür Tarihi ve İslama Giriş, İstanbul 1978, 176 vd.
Esin, Emel: Türkistan Seyahatnamesi, Ankara 1959, 59 vd.
Eyüboğlu, İsmet Zeki: Günün Işığında Tasavvuf Tarikatlar Mezhepler Tarihi, Geçit Kitabevi, (İstanbul, 1987), 275-279.
Fığlalı, Ethem Ruhi: Türkiye’de Alevîlik ve Bektaşilik, Ankara 1991. 
Genç, İlhan: "Belagat Yönünden Divan-ı Hikmet Üzerine Bir Değerlendirme", Ahmed-i Yesevî, Hayatı-Eserleri-Fikirleri-Tesirleri, Seha Neşriyat, (İstanbul 1996) 425-443.
Gölpınarlı, Abdülbaki: Vilayetname, Menâkıb-ı Hünkar Hacı Bektaş-ı Velî, İstanbul 1958.
Gündüz, İrfan: "Ahmed-i Yesevî'nin Tarikat ve İrşad Anlayışı", Ahmed-i Yesevî, Hayatı-Eserlerı-Fikirleri-Tesirleri, Seha Neşriyat (İstanbul 1996) 285-298.
Güngör, Erol: Tarihte Türkler, İstanbul 1992, 70-72.
H. Kelimbetov, Ecelgi Devir Edebiyatı, Almatı 1991.
Habib, İsmail: Edebiyat Bilgileri, İstanbul 1942, 224
Hacı Bektaş-ı Velî: Makâlât, Haz. Esat Coşan, İstanbul, tarihsiz.
Hacı Reşid Paşa: Tasavvuf, Tarikatler Silsilesi ve İslâm Ahlâkı, İstanbul 1966.
Hacı Süleyman Efendi: Divan-ı Belagat Unvan-ı Sultanü’l Arifin Hoca Ahmet Yesevi, İstanbul, 1299.
Hakim Ata Süleyman: Bakırgan Kitabı, Kazan, 1857.
Hakim Ata Süleyman: Hakim Ata Kitabı, Kazan 1901.
Hakkulov, İbrahim: Ahmet Yesevi (Hikmetleri), MEB Yayınları, (İstanbul, 1995).
Harirîzâde Kemaleddin Efendi: Tıbyânü'l-Vesaili'l-Hakayık, Süleymaniye Ktp. İbrahim Ef. Bl. Nü: 430-432, C.III, 265.
Hayrü’l Hace Molla Abdülmelik Hacı B. Abdün Nebi: Hikmet-i Hazret-i Sultan’ül Arifin Hace Ahmed b. İbrahim. b. Mahmud b. İftihar-ı Yesevi, (Taşkent, 1312), (Kazan 1311).
HAZİNİ: Cevâhirü'l-Ebrâr Min Emvâc-ı Bihâr (Yesevî Menâkıbnâmesi), Haz. Cihan Okuyucu, Kayseri 1995.
Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu (12 Haziran 1993), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları (No:5), 1993.
Hüseyin Vaiz Kâşifi: Reşahatü Ayni'l-Hayat, İstanbul 1279, 12-14.
Karaağaç, Günay: "Yesevînin Dilinden", Ahmed-i Yesevî, Hayatı-Eserleri-Fikirleri-Tesirleri, Seha Neşriyat, İstanbul 1996, 445-453.
Kentejay, Dosay: Hoca Ahmet Yesevi’nin Ahlak Felsefesi, Hoca Ahmet Yesevi Ocağı Yayınları, (Ankara 2003).
Kentejay, Dosay: Hoca Ahmet Yesevi’nin Düşünce Sistemi, Hoca Ahmet Yesevi Ocağı Yayınları, (Ankara 2003).
Kitab-ı Divan-ı Belagat Unvan-ı Sultanü'l-Arifin Hace Ahmet Yesevi/Ahmet Yesevi, Matbaa-i Osmaniye, (İstanbul 1881).
Köprülü, Fuat: "Orta-Asya Türk Dervişliği Hakkında Bazı Notlar", Köprülü'den Seçmeler, Haz. Orhan Köprülü, (İstanbul 1990), 180.
Köprülü, Fuat: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 1. bsk., Matbaa-i Amire, (İstanbul 1919), 2. bsk., Ankara Üniversitesi Basımevi, (Ankara 1966), 3. bsk., Türk Tarih Kurumu Basımevi, (Ankara 1976), 5. bsk. Arısan Matbaacılık Sanayi (Ankara 1984).
Mansuroğlu, Mecdut: Das Krakhanidische, Terc.: Mehmet Akalın, Tarihî Türk Şiveleri, TKAE, (Ankara 1988), 141-182.
Melikoff, İrene: Uyur İdik Uyardılar, Çev. Turan Alptekin, Alevîlik-Bektaşîlik Araştırmaları, Cem Yay. (İstanbul 1993).
Mert, Hamdi: Hoca Ahmet Yesevi Hayatı Fikirleri Hizmeti, Bilig Yayınları, (Ankara, 1998).
Mert, Hamdi: Hünkar Hacı Bektaş Veli Hayatı Hizmeti Mesajı, Bilig Yayınları, (Ankara, 1999).
Mert, Hamdi, Yolumuzu Aydınlatanlar, Merve Yayınları, Ankara, 1987.
Mert, Hamdi: Ansiklopedik İslam İlmihali, Tercüman Aile ve Kültür Kitaplığı Yayınları, (İstanbul, 1986).
Mevlânâ Safiyyü'd-dîn: Neseb-Nâme Tercümesi, Haz. Kemal Eraslan, Yesevî Yayıncılık, İstanbul 1996, 57-64.
Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993): Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, (Kayseri 1993).
Milletlerarası Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-27 Eylül 1991): Feryal Matbaası, (Ankara 1992), Kültür Bakanlığı, (Ankara 1992). 
Milletlerarası Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildiri Özetleri, Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Başkanlığı, (Ankara, 1991).
Mutlu, İsmail: Tarikatlar, Mutlu Yayıncılık, (İstanbul, 2000).
Nazorov, B. A.: "Revial Of Khodja Ahmet Yasevi and imhication Of His Creative Works For Uzbekistan", 34. Pıac Kongresi Bildirileri, Berlin, 21-26 Haziran 1991.
Nurmuhammedoğlu, Naim-Bek: Hoca Ahmet Yesevî Türbesi, (Haz. Hayati Bice), Türk Eximbank, (Ankara 1993).
Nurmuhammedoğlu, Naim-Bek: The Mausoleum of Hodja Ahmet Yesevi (Haz. Hayati Bice), Türk Eximbank, (Ankara 1993).
Nurmuhammedoğlu, Naim-Bek: Mavzoley Hoci Ahmeta Yase, (Almatı 1980).
Ocak, Ahmet Yaşar: "Ahmed-i Yesevî ve Türk Müslümanlığı", Türk Sûfîliğine Bakışlar, (İstanbul 1996) 75-87.
Ocak, Ahmet Yaşar: Türk Halk inançlarında ve Edebiyatlarında Evliya Menkabeleri, (Ankara 1984).
Öztürk, Yaşar Nuri: "Yesevîlik", Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar, (İstanbul 1988) 123-133.
Refiiddin, Seyfeddin: Hoca Ahmet Yesevi, Hayatı, Eserleri, Tesirleri, Yayına haz., çev. İbrahim Hakkul, Hasan Nadirhan, Azize Bektaş, Özbekistan Respublikası Fenler Akademisi Alişir Nevai Dil ve Edebiyat Enstitüsü, Taşkent, 2001. 
Senigova, T. N.: Unikal'noe kul'tovo Sorujenie Ragone g. Turkestana, Proloe Arheologiçeskimi Istoçnikov, Almatı 1976, 112-113.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati: Can Ocağında Pişen Aş, Toker Yay., İstanbul, 1982.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati: Çatı, Toker Yay., İstanbul, 1980. 
Sepetçioğlu, Mustafa Necati: Konak, Toker Yay., İstanbul, 1978.
Strange, G. Le: The lands Ot The Eastern Caliphate, Cambridge, 1966, 485-486.
Şapolya, E. Behnan: Türkiyede Mezhepler ve Tarikatler Tarihi, İstanbul 1964, 59.
Şeker, Mehmet-Yılmaz, Necdet: Ahmed-i Yesevî, Hayatı-Eserleri-Fikirleri-Tesirleri, Seha Neşriyat, İstanbul 1996.
Şeyh İbrahim Efendi: Kitab-ı Hikmet, İstanbul, 1299.
Taberi: Tarih, Neşr. De Goeje, C. II, 83. 
Tahir, Kemal: Devlet Ana, 2 C., 5.bs., İstanbul, 1975.
Tekinbey, Mehmet: Türkistanlı Evliya Şair Hoca Ahmet Yesevi, Kültür Ofset Basımevi, Hatay, 1993.
Timurtaş, Faruk Kadri: Tarih İçinde Türk Edebiyatı, Vilayet Yayınları, İstanbul, 1981.
Türkiye’de Yesevişinaslık: Kul Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin Hayatı Eserleri Ve Tarikati Konusunda Türkiye’li Yesevişinas Alimlerle Yapılan Sohbetler, Yay. Haz. Hasan Nadirhan, Gafur Gulam Edebiyat ve San’at Neşriyatı, (Taşkent, 1999).
Uluçay, Ömer: Hoca Ahmet Yesevi, Hakan Ofset, (Adana, 1995).
Uzgör, Tahir: Edebiyat Bilgileri, Veli Yayınları, (İstanbul, 1983), 33.
Vambery, H: Çagataische Sprachstudien, Leipzig 1867, 115-123.
Veselovski, Vladimir: Türkistana Ekspedisiya, St. Petersburg, 1906. 
Veymarn: Orta Asya'nın Mimarlığı, Moskova, 1940.
Yesevi Kimdir, (Makaleler ve Hikmetlerden Parçalar), Haz, Dostkoraev, Baybota, Abdulla Kadiri Adındaki Halk Mirası Neşriyatı, (Taşkent 1994).
Yılmaz, Durali: Yesevî Irmakları, (Roman) Ötüken Yayınları, İstanbul, 1995.
Yılmaz, Mehmet: Edebiyatımızda İslamî Kaynaklı Sözler (Ansiklopedik Sözlük), Enderun Yay., İstanbul 1992.

TEBLİĞ, BİLDİRİ VE MAKALELER

Abdulla, Behlül: “Yesevilik ve Azerbaycan’da Şaman Derviş Medeniyeti”, Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 1-9.
Aka, İsmail: “Ortaasya'da İslâmiyetin Yayılması ve Ahmet Yesevi Sevgisi", Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu ve Anma Programı (25-26 Kasım 1993), Ege Üniversitesi-Dokuz Eylül Üniversitesi, (İzmir 1993).
Akarlı, Engin D.: “Tasavvuf”, Yesevilik Bilgisi, Haz. Prof. Dr. Cemal Kurnaz, Prof. Dr. Mustafa İsen, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatcı, Ahmet Yesevi Vakfı Yayınları, (Ankara, 1998), 14-25.
Akavov Zabit,: "Ahmat Jasevi va Kumuk Manzum Adabıjatı", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 9-12.
Akgül, Yusuf: “Hoca Ahmet Yesevi’nin Hazar Ötesi Türkmenlerine Tesiri ve Bu Çerçevede Bazı Tesbitler”, Bilig-8, (Kış 1999), Ankara, 47-64.
Akkuş, Mehmet: "Tasavvufun Anadoluya Girişi ve İslâmlaşmada Rolü", Tanımı, Kaynakları ve Tesirleriyle Tasavvuf, (İstanbul 1991), 133-142. ??
Aktan, Ali: "Künhü'l-Ahbâr'a Göre Hoca Ahmet Yesevî ve Anadolu'daki Halifeleri", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 13-22.
Alanyalı, M. Rauf: “Menkıbeler İçinde Ahmet Yesevi”, Folklor Araştırmaları Kurumu-Romanya Kültür Bakanlığı tarafından Düzenlenen Türk-Romen İlişkileri Konulu Sempozyum, (Köstence, 1993). 
Altıntaş, Hayrani: "Ahmet Yesevî'nin Düşüncelerinde İlâhî Aşk", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 23-28.
Altun, Kudret - Cihan, Ahmet Kâmil: "Ahmet Yesevî'de Mîrac Mevzuu", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 29-34.
Anadol, Cemal: “Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında Ahmet Yesevi Dervişlerinin Birleştirici ve Kaynaştırıcı Rolleri”, Gönüller Sultanı Yunus Emre, Kamer Yayınları, (İstanbul, 1993), 33-41.
Anadol, Cemal: “Ahöet Yesevi’nin Edebi-Fikri Şahsiyeti ve Yunus Emre”, Gönüller Sultanı Yunus Emre, Kamer Yayınları, (İstanbul, 1993), 33-41. ??
Argunşah, Hülya: "Tarihî Türk Romanında Yesevî Dervişleri", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 35-44.
Asrar, N. Ahmet: “Ahmet Yesevi ve Allame Muhammed İkbal”, Folklor Araştırmaları Grubu-KKTC Kültür Bakanlığı 6. Uluslararası Ahmet Yesevi ve Türk Halk Edebiyatı Semineri (7-10 Mayıs 1993), (Lefkoşa, 1993).
Aşan, Beşir: "Fırat Havzasında Bulunan Yesevîlikle ilgili bazı Kültürel Varlıklar Üzerine Düşünceler", Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri (29-30 Nisan 1993), Elazığ (Basılmadı).
Aşık, Nevzat: “Yesevi Hikmetlerinin Kaynağı Olarak Hadisler Üzerine Bir Değerlendirme”, Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu ve Anma Programı (25-26 Kasım 1993), Ege Üniversitesi-Dokuz Eylül Üniversitesi, (İzmir 1993).
Aydın, Mehmet S.: “Divan-ı Hikmet’e Göre Hayatın Manası ve İnsanda Ahlaki Bozulma”, Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri (29-30 Nisan 1993), Elazığ (Basılmadı).
Babaoğlu, Nikolay: “Moldova Kütüphanelerindeki Kaynaklara Göre Ahmet Yesevi”, Folklor Araştırmaları Kurumu- Romanya Kültür Bakanlığı Türk-Romen İlişkileri Sempozyumu, (Köstence, 1993).
Baubek, Hacıemin: “Ahmet Yesevi Bibliyografyası”, Folklor Araştırmaları Kurumu- Romanya Kültür Bakanlığı Türk-Romen İlişkileri Sempozyumu, (Köstence, 1993).
Behlul Abdulla: "Yesevîlik ve Azerbaycan'da Şaman-Derviş Medeniyeti", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 1-8.
Beşik, Peyami: “Dobruca Bölgesinde Ahmet Yesevi Torunlarının Ahlak ve Geleneği”, Folklor Araştırmaları Kurumu- Romanya Kültür Bakanlığı Türk-Romen İlişkileri Sempozyumu, (Köstence, 1993).
Bilgin, Azmi: "Tasavvuf ve Tekke Edebiyatı", İlmî Araştırmalar, I (İstanbul 1995).61-82.
Bilgin, Orhan: "Ahmed-i Yesevî'nin Devlet Anlayışı", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 45-47.
Bodroglıgetı, Andras J. E.: "Ahmad Yasavî's Concept of "Daftar-ı Sânı" (Ahmet Yesevî'nin Defter-i Sânî Anlayışı)" Milletlerarası Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri (26-27 Eylül 1991) (Ankara 1992), 1-12.
Bodroglıgetı, Andras J. E.: "The Impact Of Ahmad Yasavi's Teaching On The Cultural And Political Life of Turks Of Central Asia", TDAY-Belleten (Ankara 1992) 35-41.
Bodroglıgetı, Andras J. E.: "The Understanding And Interpretation Of Ahmad Yasavi's Divan-i Hikmat", Ural Altaische Jahrbücher, 58 (1986) 127-138.
Bodroglıgetı, Andras J. E.: “Yesevi Ideology in Muhammad Shaybani Khan’s Vision of a Muslim Empire”, Milletlerarası Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-27 Eylül 1991), Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları, (Seminer ve Kongre Bildirileri Dizisi: 39), (Ankara, 1992)
Bodroglıgetı, Andras J. E.: “Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet’ini Anlamak ve Yorumlamak”, Çev. M. Mahur Tulum, Türk Dünyası Araştırmaları, S.118 (Şubat 1999), İstanbul, 169-180.
Bolel, Aziz: "Tasavvufî Türk Halk Edebiyatında Yunus Emre ve Ahmet Yesevî", Yunus Emre Semineri Bildirileri, Konya, 13 Mart 1991. ??
Bolel, Aziz: “Türk Kültür ve Edebiyatında Ahmet Yesevi ve Yunus Emre”, Türkiye ve Ortaasya Türk Cumhuriyetleri’nde Yunus Emre Semineri, Eskişehir (9-10 Mayıs 1993), Eskişehir Valiliği Yayınları, (Eskişehir, 1996), 31-38.
Cantürk, Mehmet: "Doğu Türkistan'daki Tasavvuf ve Hoca Ahmet Yesevî", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 49-52.
Carhummed-Uli, Muhammedrahim: "Hoca Ahmet Yesevî'nin Hayatı Hakkında Yeni Deliller ve O'nun Bilinmeyen 'Risale' Adlı Eserinin ilmî Değeri", Ahilik Yolu, 97 (Mart 1994) 24-26; 98 (Nisan 1994) 28-29.
Carhummed-Uli, Muhammedrahim: "Hoca Ahmet Yesevî'nin Hayatı Hakkında Yeni Deliller ve O'nun Bilinmeyen 'Risale' Adlı Eserinin ilmî Değeri", Milletlerarası Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri, 26-27 Eylül 1991, (Ankara 1992) 13-20.
Cebecioğlu, Edhem: "Hoca Ahmet Yesevî", A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XXXIV, (Ankara 1993), 87-132.
Cemiloğlu, Mustafa: "İslâmî Türk Kültür Birliği Çerçevesinde Ahmet Yesevî'de İlâhî Aşk", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 53-56.
Cemiloğlu, Mustafa: “Ahmet Yesevi ve Hikmetlerinde Şeriat-Tarikat Bağlantısı”, Türkiye ve Ortaasya Türk Cumhuriyetleri’nde Yunus Emre Semineri, Eskişehir (9-10 Mayıs 1993), Eskişehir Valiliği Yayınları, (Eskişehir, 1996), 39-45.
Chemilowska, Danuta: “Ahmet Yesevi Polonya’da Nasıl Tanınıyor”, Folklor Araştırmaları Grubu-KKTC Kültür Bakanlığı 6. Uluslararası Ahmet Yesevi ve Türk Halk Edebiyatı Semineri (7-10 Mayıs 1993), (Lefkoşa, 1993).
Coşkun, Ahmet: "Geçmişlerimizi Anmanın Önemi", Milletlerarası Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 57-62.
Cunbur, Müjgân: "Ahmet Yesevî'nin Ahi ve Gazileriyle Anadolu'nun Türkleşmesindeki Yeri", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 63-66.
Cunbur, Müjgan: “Ahmet Yesevi ve Anadolu’ya Gönderdiği Gaziler, Ahilerle Abdallar”, Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri (29-30 Nisan 1993), Elazığ (Basılmadı).
Çam, Nusret: "Anadolu Türk Sanatı ile Türkistan Sanatları Arasındaki Benzerlikler Üzerine Bir Deneme", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 69-80.
Çandarlıoğlu, Gülçin: “Ahmet Yesevi Türbesi, Müzesi ve Bugünkü Durumundan Görüntüler”, Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu ve Anma Programı (25-26 Kasım 1993), Ege Üniversitesi-Dokuz Eylül Üniversitesi, (İzmir 1993).
Çapan, Pervin: “Ahmet Yesevi Bibliyografyasına Doğru”, Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri (29-30 Nisan 1993), Elazığ (Basılmadı).
Çelik, Mehmet: "Ahmet Yesevî'nin Tebliğ Metodu", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 81-84.
Çubukçu, İbrahim Agâh: "Ahmet Yesevî ve Düşüncesi", Folklor Araştırmaları Grubu-KKTC Kültür Bakanlığı 6. Uluslararası Ahmet Yesevi ve Türk Halk Edebiyatı Semineri (7-10 Mayıs 1993), (Lefkoşa, 1993).
Dede, Behçet: “Ahmet Yesevî'nin Yunus Emre Üzerindeki Etkileri”, Yunus Emre ve V. Türk Millî Halk Edebiyatı ve Folklor Kongresi Bildirileri, 10-11 Ekim 1991.
Dede, Behçet: “Hoca Ahmet Yesevi’de Raks ve Sema”, Türkiye ve Ortaasya Türk Cumhuriyetleri’nde Yunus Emre Semineri, Eskişehir (9-10 Mayıs 1993), Eskişehir Valiliği Yayınları, (Eskişehir, 1996), 47-53.
Demirci, Mehmet: "Ahmet Yesevî'den Yunus Emre'ye", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 85-92.
Diriöz, Meserret: "Divân-ı Hikmet'e Yeni Bir Bakış", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 93-99.
Ecer, Ahmet Vehbi: "Ahmet Yesevî'de Dinî Tolerans ve Anadolu'da Etkileri", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 101-113.
Ekincikli, Mustafa: "Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Yesevîlik", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 115-118.
Eraslan, Kemal: “Yesevi’nin Verdiği Mesaj”, Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri (29-30 Nisan 1993), Elazığ (Basılmadı).
Eraslan, Kemal: “Divan-ı Hikmet Nüshalarının Dili”, Milletlerarası Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri, 26-27 Eylül 1991, (Ankara 1992).
Eraslan, Kemal: “Hoca Ahmet Yesevi Hikmetleri ve Mesajları” Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu (12 Haziran 1993), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları, 1993.
Erkin, Emet: “Hoca Ahmet Yesevi ve O’nun Hikmetleri”, Folklor Araştırmaları Grubu-KKTC Kültür Bakanlığı 6. Uluslararası Ahmet Yesevi ve Türk Halk Edebiyatı Semineri (7-10 Mayıs 1993), (Lefkoşa, 1993).
Ertürk, Ahmet Çetin: "Türklerin İslâm'ı Algılayış ve Uygulayışında Hoca Ahmet Yesevî'nin Rolü", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 119-125.
Francaise, Caarten: “Türkistan’daki Ahmet Yesevi Türbesi”, Folklor Araştırmaları Kurumu- Romanya Kültür Bakanlığı Türk-Romen İlişkileri Sempozyumu, Köstence, 1993.
Gahramanov, Cihangir: "Divan-ı Hikmet Azerbaycan Sûfî Edebiyatı İçindeki Örnek Kimi", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 127-129.
Garayev, Yaşar Vahid: "Yesevîlik ve Türk Millî Kültürünün Tarihinde Onun Yeri", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 131-139.
Geldiyev, Gurbandurdı: "Hoca Ahmet Yesevî ve XVIII.-XIX. Asır Türkmen Şiiri", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 141-148.
Göde, Kemal: "Hoca Ahmet Yesevî'nin Yetiştiği Türk Kültür Çevresi", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 149-152.
Göğebakan, Göknur: "Türk Hakimiyetlerinin Zaaf Dönemlerinde Tarikatların Birleştirici Rolü ve Yesevîlik", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 153-159.
Güçlüol, Kemal: “Hoca Ahmet Yesevi Yılı”, Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu (12 Haziran 1993), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları, 1993.
Günay, Umay: "Ahmet Yesevî'den Hareketle Yazılı Kültürün Sözlü Kültüre Etkisi Konusunda Tesbitler", Milletlerarası Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri, 26-27 Eylül 1991, (Ankara 1992), 25-32.
Güvenç, Oruç: "Hoca Ahmet Yesevî ve Yunus Emre'nin Şiirlerindeki Musikî ile Orta Asya Bağlantısı", II. Millî Halk Edebiyatı ve Folklor Kongresi Bildirileri, Konya, 7 Ekim 1987.
Güzel, Abdurrahman: "Ahmet Yesevî'nin Fakr-nâmesi ile Hacı Bektaş-ı Velî'nin Makâlâtı Arasındaki Benzerlikler", Milletlerarası Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri, 26-27 Eylül 1991, (Ankara 1992) 33-44.
Güzel, Abdurrahman: "Süleyman Hakîm Ata'nın Bakırgan Kitabı Üzerine", Uluslararası Uluğ Bey ve Çevresi Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 30 Mayıs- Haziran 1994.
Güzel, Abdurrahman: “Ahmet Yesevi’nin Eserlerinde Kültür, Din ev Dil Birliği Üzerine”, Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu ve Anma Programı (25-26 Kasım 1993), Ege Üniversitesi-Dokuz Eylül Üniversitesi, (İzmir 1993).
Güzel, Abdurrahman: “Ahmet Yesevi’nin Fakr-name’si Üzerine Bir İnceleme”, Folklor Araştırmaları Grubu-KKTC Kültür Bakanlığı 6. Uluslararası Ahmet Yesevi ve Türk Halk Edebiyatı Semineri (7-10 Mayıs 1993), (Lefkoşa, 1993).
Hacıbekov, Erden Zadeoğlu: “Hoca Ahmet Yesevi Dünyası Bütün Türk Dünyası Demektir (İlim ve Teşkilatlanma Meseleleri), Milletlerarası Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri, 26-27 Eylül 1991, (Ankara 1992).
Hakimcan, Ferid: "Ahmet Yesevî ve Ortaçağ İdil Boyu Edebi Dili , Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 161-162.
Halipaeva, Imperiyat: "Hoca Ahmet Yesevî ve Şeyh Bahaattin Hakkındaki Efsanelerde Mit Elementler", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 163-165.
Hanoğlu, Metin: "Hoca Ahmet Yesevî Türbesinin Bugünkü Durumu, Özellikler, Öneriler", Türk Cumhuriyetlerindeki Kültür Varlıkları ve Değerleri Semineri Bildirileri, Ankara, 7-10 Aralık 1992.
Hayit, Baymirza: "Türkistan Kadınlarının Yesevîcilik Ananesi", Milletlerarası Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri, (26-27 Eylül 1991), Ankara 1992, 45-47.
Kafalı, Mustafa: "Ahmet Yesevî, Yaşadığı Devir ve Onu Yetiştiren Çevre", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 167-168.
Kalafat, Yaşar: "Horasan Eri Olarak Bilinen Yatırlarla ilgili Halk inançları ve Dinî Pratikler (I)", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 169-185.
Kara, Mustafa: "Yesevîyye Kültürünü Günümüze Ulaştıranlar ve Cevâhiru'l-Ebrâr Min Emvâci'l-Bihâr", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 187-196.
Kara, Mustafa: “Yeseviyye’nin Temel Kitabı: Cevahiru’l Ebrar min Emvaci’l Bihar”, Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu ve Anma Programı (25-26 Kasım 1993), Ege Üniversitesi-Dokuz Eylül Üniversitesi, (İzmir 1993).
Karaörs, Metin: "Kayseri'de Bulunan Bir Dîvân-ı Hikmet Basması, Ahmet Yesevî'nin Yayınlanmamış Hikmetleri", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 197-212.
Karcavbay, Sartkocaulı: "Eski Türkçe Runik Yazıdaki "Çıt" Sözü Hakkında", Milletlerarası Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri, 26-27 Eylül 1991, (Ankara 1992), 49-54.
Karpat, Kemal: “Şamanizm ve Yesevi’nin Dini Düşüncesi”, Milletlerarası Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri, 26-27 Eylül 1991, (Ankara 1992).
Kasımov, Begali: "Keyingi Davr Özbek Adabiyatında Yassaviy An'anaları", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 213-218.
Kasımov, Begali: "Taşkent Şarkiyat Fondunda Ahmet Yesevî Kitapları", Milletlerarası Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri, 26-27 Eylül 1991, (Ankara 1992) 55-56.
Koyunlu, Alpaslan: "SSCB Kazakistan Cumhuriyeti Ahmet Yesevî Türbe Medresesinin Restorasyon Öncesi Sorunları", XI. San'at Tarihi Araştırmaları Haberleşme Semineri Bildirileri, İstanbul, 3 Haziran 1991.
Kurnaz Cemal, Tatcı Mustafa: “Ahmed-i Yesevi Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi”, Bilig-4, (Kış 1997), (Ankara 1997). 
Kurt, Yılmaz: "Hoca Ahmet Yesevî'nin Rum Eyaletindeki Zaviye Kurucuları Üzerindeki Etkileri", Milletlerarası Ahmet Yesevî Sempozyumu, Konya (26-29 Mayıs 1993) 255-270.
Küçük, Sabahattin: "Divan-ı Hikmet'te İnsan Eğitimi", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 271-280.
Küçük, Sabahattin: “Divan-ı Hikmet’te Ölüm Fikri”, Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri (29-30 Nisan 1993), Elazığ (Basılmadı).
Külekçi, Orhan: “Ahmet Yesevi’nin Etkileri”, Folklor Araştırmaları Kurumu- Romanya Kültür Bakanlığı Türk-Romen İlişkileri Sempozyumu, Köstence, 1993.
Makal, Tahir Kutsi: “Ahmet Yesevi’nin Şiirlerinde Halk Kültürü Motifleri”, Folklor Araştırmaları Grubu-KKTC Kültür Bakanlığı 6. Uluslararası Ahmet Yesevi ve Türk Halk Edebiyatı Semineri (7-10 Mayıs 1993), (Lefkoşa, 1993).
Makal, Tahir Kutsi: “Ahmet Yesevi’den Eminescu’ya Sevgi Arayışı”, Folklor Araştırmaları Kurumu- Romanya Kültür Bakanlığı Türk-Romen İlişkileri Sempozyumu, (Köstence, 1993).
Manlibay, Ekrem: “Ahmet Yesevi’yi Avrupa Kaynaklarından Anlamak”, Folklor Araştırmaları Kurumu- Romanya Kültür Bakanlığı Türk-Romen İlişkileri Sempozyumu, Köstence, 1993.
Masala, Anna: “Ahmet Yesevi ve Eski İtalyan Mistiği Arasındaki Paralellik”, Folklor Araştırmaları Grubu-KKTC Kültür Bakanlığı 6. Uluslararası Ahmet Yesevi ve Türk Halk Edebiyatı Semineri (7-10 Mayıs 1993), (Lefkoşa, 1993).
Mehmedoğlu, Alaeddin: "Yesevilik "Tarikatının Azerbaycan'a Tesiri Üzerine", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 281-290.
Mehmedoğlu, Alaadin: “Ahmet Yesevi ve Azerbaycan”, Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri (29-30 Nisan 1993), Elazığ (Basılmadı).
Melikoff, İrene: "Ahmet Yesevî ve Türkler'de İslâmiyet", Milletlerarası Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri, (Ankara 26-27 Eylül 1991) 61-67.
Melikov, Tofik: “Hoca Ahmet Yesevi’nin Hikmetlerinde Hece Vezni, Milletlerarası Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri, 26-27 Eylül 1991, (Ankara 1992).
Mir Fatih Zakiyev-Ebrar Kerimullin Gibadullaviç: "Huca Ehmet Yesevî Bolğar-Tatar Dönyasında", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 421-426.
Muhtaroğlu, Vilayet: “Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevi Külliyesi”, Türkiye ve Ortaasya Türk Cumhuriyetleri’nde Yunus Emre Semineri, Eskişehir (9-10 Mayıs 1993), Eskişehir Valiliği Yayınları, (Eskişehir, 1996), 91-99.
Munteanu, Luminite: “Ahmet Yesevi ve Mistik Ölüm Meselesi”, Folklor Araştırmaları Grubu-KKTC Kültür Bakanlığı 6. Uluslararası Ahmet Yesevi ve Türk Halk Edebiyatı Semineri (7-10 Mayıs 1993), (Lefkoşa, 1993).
Naile Hacızade: "Ahmet Yesevî'nin Divan-ı Hikmet'i ve Nasıreddin Rabguzî'nin Kısasü'l-Enbiyâ isimli Eserinin Karşılaştırmalı Dil Özellikleri", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 3 (Konya 1997) 11-18.
Nigmetov, Hamid Gulamoğlu: "Yesevî'ye Ait Bazı Seneler", Milletlerarası Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri, 26-27 Eylül 1991, (Ankara 1992) 69-74.
Nişanova, Dilaram: "Hoca Ahmet Yesevîy Hakkında Özbekistandagı Tatkikadlar", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 291-292.
Ocak, Ahmet: "Nizamiye Medreseleri Geleneği ve Yesevîlik", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 293-298.
Ocak, Ahmet Yaşar: “Milletlerarası Ahmed-i Yesevi ve Yunus Ere Sempozyumları Münasabetiyle Türkiye’de Kültür Tarihi Araştırmaları Hakkında Düşünceler”, Türkiye Günlüğü, S.16, (Ankara, 1991), 142-145.
Ocak, Ahmet Yaşar: "Anadolu Türk Halk Sûfîliğinde Ahmed-i Yesevî Geleneğinin Teşekkülü", Milletlerarası Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri, Ankara (26-27 Eylül 1991) 75-84.
Ocak, Ahmet Yaşar: “Hoca Ahmet Yesevî'nin Türk Kültür Dünyasındaki Yeri ve Önemi”, Türk Cumhuriyetlerindeki Kültür Varlıkları ve Değerleri Semineri, Ankara, 7-10 Aralık 1992.
Ocak, Ahmet Yaşar: "Türk Dünyasında Ahmed-i Yesevî ve Yesevîlik Kültürünün Yayılışı: Bir Sûfî Kültürünün Yeniden Güncelleşmesi", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 299-305.
Ocak, Ahmet Yaşar: “Türk Kültüründe Ahmed-i Yesevinin Yeri ve Önemi”, X. Vakıf Haftası Kitabı, (Ankara 1993), 35-39.
Okuyucu, Cihan: "Ahmet Yesevî'nin Anadolu'daki Temsilcileri Yunus Emre ile Âşık Paşa Arasındaki Fikir Akrabalığı", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 307-332.
Okuyucu, Cihan: "Ahmet Yesevî ve Yunus Emre’nin Eserlerindeki Fikir Yakınlığı”, Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri (29-30 Nisan 1993), Elazığ (Basılmadı).
Ömer, Özcan: “Ahmet Yesevi’yi Doğru Anlamak Gerek”, Folklor Araştırmaları Kurumu- Romanya Kültür Bakanlığı Türk-Romen İlişkileri Sempozyumu, Köstence, 1993.
Önder, Mehmet: “Ahmet Yesevi’den Yunus Emre’ye”, Folklor Araştırmaları Grubu-KKTC Kültür Bakanlığı 6. Uluslararası Ahmet Yesevi ve Türk Halk Edebiyatı Semineri (7-10 Mayıs 1993), (Lefkoşa, 1993).
Özdilek, Cafer: “Ahmet Yesevi ve Eminascu”, Folklor Araştırmaları Kurumu- Romanya Kültür Bakanlığı Türk-Romen İlişkileri Sempozyumu, Köstence, 1993.
Özsoy, Bekir Sami: "Hoca Ahmet Yesevî'nin Hikmetlerinden Günümüze Mesajlar", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 333-341.
Öztürk, Mustafa: "Tarikatlerin Türk Sosyal Hayatına Tesirleri Üzerine Bazı Düşünceler", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 341-344.
Öztürk, Mustafa: "Tarikatlerin Türk Sosyal Hayatına Tesirleri Üzerine Düşünceler", Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri (29-30 Nisan 1993), Elazığ (Basılmadı).
Pekolcay, Necla: "Ahmet Yesevî'ye ve Divan-ı Hikmet'e Dair Kaynaklar ve Tetkikleri", İslâmî Türk Edebiyatı, İstanbul (Şubat 1981).
Pekolcay, Necla: "Hoca Ahmet Yesevî'den Yunus Emre'ye Uzanan Müşterek İnanç İzleri", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 3 (Konya 1997) 19-30.
Salmen-Ulı, Tokmuhammed Sadıkov: “Kazak-Türk Tarihi ve Medeni Alakaları”, Milletlerarası Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri, 26-27 Eylül 1991, (Ankara 1992).
Sanakul, Halyiğit: "Hoca Ahmet Yassevi'nin Yaşagan Devrideki Siyasî, Içtimayî ve Dinî Şart-Şaraitler", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 345-346.
Sanbayev, Satimcan: “Kazakistan’da Ahmet Yesevi Konusundaki Çalışmalar”, Milletlerarası Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri, 26-27 Eylül 1991, (Ankara 1992).
Sarı, Hüseyin: “Hoca Ahmet Yesevi”, Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu (12 Haziran 1993), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları, 1993.
Sertkaya, Osman F.: "Nehcü'l-Ferâdis'te ve Ahmet Yesevî Hikmetlerinde Selmân-ı Fârisî (=Arslan Baba) Menkıbeleri", İlmî Araştırmalar, 3 (İstanbul 1996), 101-112.
Sibgatullina, Elfine: "Hoca Ahmet Yesevî'nin Kazan-Tatar Edebiyatına Tesiri", Milletlerarası Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri, (26-27 Eylül 1991), (Ankara 1992) 89-97.
Sibgatullina, Elfine: “Ahmet Yesevi Hikmetlerinin Tatar Edebiyatındaki Akisleri”, Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu ve Anma Programı (25-26 Kasım 1993), Ege Üniversitesi-Dokuz Eylül Üniversitesi, (İzmir 1993).
Sorar, Ali İsmail: “Hoca Ahmet Yesevi ile Yunus Emre’nin Gönül Kapısı”, Türkiye ve Ortaasya Türk Cumhuriyetleri’nde Yunus Emre Semineri, Eskişehir (9-10 Mayıs 1993), Eskişehir Valiliği Yayınları, (Eskişehir, 1996), 101-109.
Şahin, Hasan: "Ahmet Yesevî'nin İnsana Bakışı", 347-351.
Şahin, Kamil: “Ahmet Yesevi’nin İlham Kaynakları”, Folklor Araştırmaları Kurumu- Romanya Kültür Bakanlığı Türk-Romen İlişkileri Sempozyumu, Köstence, 1993.
Şeker, Mehmet: "Ahmet Yesevî'nin Hayatında Arslan Baba Meselesi", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 353-360.
Şeker, Mehmet: "Divan-ı Hikmet'e Göre İnsan ve Sosyal Hayat", Ahmed-i Yesevî, Hayatı-Eserleri-Fikirleri-Tesirleri, Seha Neşriyat, İstanbul 1996, 107-137.
Şeker, Mehmet: “Divan-ı Hikmet'e Göre İnsan ve Sosyal Hayata Genel Bir Bakış”, Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu ve Anma Programı (25-26 Kasım 1993), Ege Üniversitesi-Dokuz Eylül Üniversitesi, (İzmir 1993).
Şener, H. İbrahim: "Yesevî Hikmetlerinin Kaynağı Olarak Âyetler Üzerine Bir Değerlendirme", Ahmed-i Yesevî, Hayatı-Eserleri-Fikirleri-Tesirleri, Seha Neşriyat, İstanbul 1996, 353-374.
Şimşek, Esma: “Ahmet Yesevi Hakkında Anlatılan Menkabelerde Yer Alan Motifler ve Halk Edebiyatı Bakımından Önemi”, Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri (29-30 Nisan 1993), Elazığ (Basılmadı).
Şişkin, V. A: "Mezarı ve Zengi Ata", V. V. Barthold, Taşkent 1927, 165 vd.
Tahralı, Mustafa: "Ahmet Yesevî'nin Dîvân-ı Hikmetinde Dînî-Tasavvufî Unsurlar", Kubbealtı, 20/1 (Ocak 1991), 36-50.
Tan, Ali: “Ahmet Yesevi’nin Şiirlerindeki Temalar”, Folklor Araştırmaları Grubu-KKTC Kültür Bakanlığı 6. Uluslararası Ahmet Yesevi ve Türk Halk Edebiyatı Semineri (7-10 Mayıs 1993), (Lefkoşa, 1993).
Tatcı, Mustafa: "Ahmet Yesevî, Hacı Bektaş-ı Velî ve Yunus Emre'de Dört Kapı-Kırk Makam", Yunus Emre Divanı-İnceleme, C.I, Ankara 1990.
Tatcı, Mustafa: “Tasavvuf ve Rumuz”, Yesevilik Bilgisi, Haz. Prof. Dr. Cemal Kurnaz, Prof. Dr. Mustafa İsen, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatcı, Ahmet Yesevi Vakfı Yayınları, (Ankara, 1998), 25-29
Tayşi, M. Serhan: "Ahmed-i Yesevî", Ahmed-i Yesevî, Hayatı-Eserleri-Fikirleri-Tesirleri, Seha Neşriyat, İstanbul 1996, 51.
Tekin, K. Hakan: “Bir Gezinin Ardından: Hoca Ahmet Yesevi Külliyesi”, Vakıf ve Kültür, C.I, S.4, (Ankara, 1999), 22-26.
Tenişev, Ethem Rahimoğlu: "Ahmet Yesevî ve Ahmet Yüknekî'nin Eserlerinin Dili Üzerine", Milletlerarası Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri, 26-27 Eylül 1991 (Ankara 1992) 99-102.
Tezcan Mahmut: "Ahmet Yesevî'nin Türk Din Antropolojindeki Yeri", Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, 1/4 (Eylül 1993) 7-10.
Tezcan Mahmut: "Ahmet Yesevî'nin Türk Din Antropolojindeki Yeri", Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C. 26, S.1, (Ankara, 1993), 1-7. 
Togan, Zeki Velidi: "Yesevîliğe Dair Bazı Yeni Malûmat", Fuat Köprülü Armağanı, (Ankara 1953) 523-529.
Tosun, Cemal: “Hoca Ahmet Yesevi, Hayatı, Eserleri ve Toplumu Eğitme Metodu”, Dini Araştırmalar, (Ocak-Nisan 2000), C.II, S. 6.
Tosun, Necdet: “Ahmet Yesevi’nin Menakıbı”, İlim Araştırma Dergisi C.III, S.1, (Ocak-Haziran 1998), 73-81.
Tuncer, Orhan Cezmi: "Hoca Ahmet Yesevî Türbesi, Türk Sanatındaki Yeri ve Restorasyon Problemleri", Türk Cumhuriyetlerindeki Kültür Varlıkları ve Değerleri Semineri Bildirileri, Ankara, 7-10 Aralık 1992.
Turan, Mustafa: “Ahmet Yesevi’nin Türk Kültürüne Etkileri”, Din Öğretimi Dergisi, S.38, (Ocak-Şubat 1993), 91-93.
Tuyakbaevna, B.T.: “Prosku, A.N. Kıstorıi Stroitelstua Khanaks Khodzhi Akhmed Yasevi” Qazag S.S.R. Gılım Akademiyasının Khabarları, İzvestia, Akademia Kazakhski SSR, Seriya Obstcestuennikh Haul, 1985, 63-69.
Türer, Osman: "Hoca Ahmed-i Yesevî'nin Türk-lslâm Tarihindeki Yeri ve Tasavvufî Şahsiyeti", Ahmed-i Yesevî, Hayatı-Eserleri-Fikirleri-Tesirleri, Seha Neşriyat, İstanbul 1996, 219-240.
Türer, Osman: “Türk Dünyasında İslamın Yerleşmesi ve Muhafazasında Sufi Tarikatlar ve Yesevi’nin Rolü, Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 29-34.
Türkdoğan, Orhan: "Türk Düşüncesi Sistemi Üzerine Bir Deneme", Türk Yurdu, 44 (Nisan 1991) 26-30.
Türkdoğan, Orhan: “Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Kapanış Konuşması”, Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu (12 Haziran 1993), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları, 1993.
"Türkler Arasındaki Bir Türk Tarafından Kurulan ilk Tarikat Olarak Yesevîlik", Türk Yurdu (Mayıs 1992), 33-37.
Türkmen, Fikret: "Ahmet Yesevi ve Anadolu Halk Edebiyatı", III. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri., Ankara, 25-29 Eylül 1993.
Türkmen, Fikret: “Ahmet Yesevi ve Anadolu Halk Edebiyatı”, Türkiye ve Ortaasya Türk Cumhuriyetleri’nde Yunus Emre Semineri, Eskişehir (9-10 Mayıs 1993), Eskişehir Valiliği Yayınları, (Eskişehir, 1996), 111-116.
Türkmen, Kerim: "Türklerin islâm Sanatına Katkıları", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 369-371.
Uslu, Mustafa: “Ahmet Yesevi Dervişlerinin Sosyal Felsefesi”, Türk Dünyası Araştırmaları, C.6, S.67, (İstanbul, 1992), 49-53.
Uslu, Mustafa: “Hacı Bektaş’ın Ahmet Yesevi Müridi Olup-Olmadığı Meselesi”, Boğaziçi, S.70, (İstanbul 1988), 25-27.
Uzun, Mustafa: "Türk Tasavvuf Edebiyatında Devriye ve Ahmet Yesevî'nin Devriye Yaşnamesi", Ahmed-i Yesevî, Hayatı-Eserleri-Fikirleri-Tesirleri, Seha Neşriyat, İstanbul 1996, 487-518.
V. Gordlevskiy, "Hoca Ahmet Yesevî", Festchrift Georg Jacob, Leipzig 1932, 57-67.
Vasiliev (Cargıstay), Yuriy: "Yakutistan'da Müslümanlık", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 373-375.
Velikahyaoğlu, Nazif: " Anadolu'nun İskânı ve İslamlaşmasında Dervişlerin Rolü", İlim ve Sanat Dergisi, 13 (Mayıs-Haziran 1987) 44 vd.
Yakıt, İsmail: "Hoca Ahmed-i Yesevî ve Türk Düşünce Tarihindeki Yeri", Ahmed-i Yesevî, Hayatı-Eserleri-Fikirleri-Tesirleri, Seha Neşriyat, İstanbul 1996, 61-84.
Yavuzer, Hayati: “Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Açış Konuşması”, Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu (12 Haziran 1993), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları, 1993.
Yazıcı, Nesimî: "Hoca Ahmet Yesevî Döneminde Türk-İslâm Kültürünün Oluşum ve Gelişimi Üzerine Bazı Düşünceler", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 377-387.
Yılmaz, Ali: "Ahmed-i Yesevî'nin Hikmetleri ile Yunus Emre'nin Şiirlerinde Tasavvufî Muhteva Benzerlikleri", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 389-413.
Yılmaz, Ali: “Ahmet Yesevi, Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin İslam Çizgisindeki Bütünlük”, Bilig-9, (Bahar 1999), Ankara, 65-83.
Yuvalı, Abdulkadir: "Türk Kültür Tarihinde Ata ve Babalar", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 415-419.
Yüce, Kemal: "Ahmed-i Yesevî'nin Halifesi Sarı Saltuk", Ahmed-i Yesevî, Hayatı-Eserleri-Fikirleri-Tesirleri, Seha Neşriyat, İstanbul 1996, 311-318.
Zakiyev, Mir Fatih: "Hoca Ahmet Yesevî Bolğar-Tatar Dünyasında", Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri (26-29 Mayıs 1993), Haz. Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah, Doç. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniversitesi Basımevi, (Kayseri 1993), 421-426.
Zeybek, Namık Kemal: “Tasavvuf Hakkında”, Yesevilik Bilgisi, Haz. Prof. Dr. Cemal Kurnaz, Prof. Dr. Mustafa İsen, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatcı, Ahmet Yesevi Vakfı Yayınları, (Ankara, 1998), 7-14.

ANSİKLOPEDİ YAZILARI

“Ahmet Yesevî”, Ana Britannica, Hürriyet-Ana Yayınları, C.I, İstanbul 1986-1993, 221.
“Ahmet Yesevi”, Büyük Ansiklopedi, C.I, Tercüman Yayınları, (İstanbul, 1980), 39.
“Ahmet Yesevî”, Büyük Larousse, Milliyet, Interpress Yay. C.1, 220.
“Ahmet Yesevî”, Evliyalar Ansiklopedisi, Türkiye Gazetesi Yay. C. II (İstanbul 1922) 368-388.
“Ahmet Yesevî”, Grolier Ancyclopedia, Sabah Yay. C.I, İstanbul 1993, 184-185. 
“Ahmet Yesevî”, Kazak-Sovyet Ansiklopedisi, C.I, Almatı, 1972, 613. 
“Ahmet Yesevî”, İslam Ansiklopedisi, C.I, Haz. Fuad Köprülü, Milli Eğitim Basımevi, (İstanbul 1965), 210-215. 
“Ahmet Yesevî”, İslam Ansiklopedisi, C.II, Haz. Kemal Eraslan, TDV Yayınları, (İstanbul 1989), 159-161.
“Ahmet Yesevi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C.I., Dergah Yayınları, 78-79.
“Ahmet Yesevî”, Mezhepler ve Tarikatlar Ansiklopedisi, İstanbul 1987. “Ahmet Yesevî”, Türk Ansiklopedisi, C. I, MEB, İstanbul 1968, 274.
“Ahmet Yesevi”, Milli Edebiyat Ansiklopedisi, 1991, 10.
"Ahmet Yesevî Külliyesi", Yeni Türk İslâm Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı, İstanbul 1995.
"Ahmet Yesevî ve Divan-ı Hikmet", Büyük Türk Klasikleri, Ötüken Söğüt Yay., C. I, İstanbul 1985, 165-179.
"Ahmet Yesevî", Meydan Larousse, C. I, İstanbul 1986, 184-185. 
"Ahmet Yesevî", Özbek Sovyet Ansiklopedisi, C. I, Taşkent 1971, 617.
"Ahmet Yesevî", Özbekistan SSC Tarihi, C.I, Taşkent 1970, 415-418.
"Ahmet Yesevî", Türkmen Sovyet Ansiklopedisi, C. I (Aşkabat 1974) 54-58.
"Ahmet Yesevî", Yeni Rehber Ansiklopedisi, Türkiye Gazetesi Yay., C.I, 293-294.
"Ahmet Yesevî", Yeni Türk Ansiklopedisi, Ötüken Yay., C.I, İstanbul, 1985, 49-50.
"Ahmet Yesevi", Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C.I, Dergâh Yay., (İstanbul 1977), 78-79. 
Akyüz, Yahya: “Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1988’e)”, Ankara
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, (Ankara, 1989), 46-47. ??
Alaeddin, İbrahim: “Ahmet Yesevi”, Meşhur Adamlar Ansiklopedisi (Hayatları, Eserleri), (İstanbul, 1935), 37-38.
Arat, Reşit Rahmeti: "Hakîm Ata", İslâm Ansiklopedisi, V/l, İstanbul1988, 101-103.
Atsız, Nihal: Türk Edebiyatı Tarihi, (İstanbul 1943), 72-73. ??
Baltacı, Cahit: "Alp-Eren", İslâmî Bilgiler Ansiklopedisi, C.I, İstanbul 1981, 195-196.
Banarlı, Nihad Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, C. I, İstanbul 1971, 276-283.
Barthold, W: "Hakîm Ata", Enciyclopedia of İslam, C. III, Leiden 1987, 225.
Başlangıçtan Günümüze Kadar Büyük Türk Klasikleri C.I, Ötüken-Söğüt Yayınları, (İstanbul, 1985), 165-179.
Caferoğlu, Ahmet: "Karahanlılar Devri Türk Edebiyatı", Türk Dünyası El Kitabı, C. III, 2. bsk. (Ankara 1992), 62-64.
Caferoğlu, Ahmet: Türk Dili Tarihi, C. II, 3. bsk. (İstanbul 1984), 80-82.
“Cevahiru’l Ebrar”, İslam Ansiklopedisi, C.7, İstanbul, 1993.
Dünya Edebiyatı Külliyatı: Halk Şiiri.(Ahmet Yesevî Maddesi.) 1. Seri, C. LV, 4-18, S.S.C.B. (Moskova 1972) 147.
Ercilasun, A. Bican: "Hoca Ahmet Yesevî ve Divan-ı Hikmet", Büyük Türk Klasikleri, C. I, (İstanbul 1985) 168.
Esin, Emel: "Ahmet Yesevî Külliyesi", TDVİA., C. II, 162-163. ??
Gövsa, İbrahim Alaadin: Türk Meşhurları Ansiklopedisi, (İstanbul, 1946), 27.
Güzel, Abdurrahman: "Ferdî Eserler, Dinî ve Tasavvufî Türk Edebiyatı", Türk Dünyası El Kitabı, C. III, TKAE Yay. 2. bsk. Ankara 1992, 236 vd.
"Hâce", İslâm Ansiklopedisi, C. V, Haz. Fuad Köprülü, Milli Eğitim Basımevi, (İstanbul 1977), 20-24. 
"Hikmet", Büyük Larousse, Milliyet, Interpress Yay. C. X, 5270.
“Hoca Ahmet Yesevi ve Divan-ı Hikmet”, Azerbaycan Türk Edebiyatı I, (Ankara, 1993), 119-131.
Hüseyin Vassaf: "Hoca Ahmed-i Yesevî Hazretleri", Sefine-i Evliya, C I, İstanbul 1990, 391-394.
Işık, İhsan: Yazarlar Sözlüğü, Risale Yayınları, (İstanbul, 1990). 
İz, Fahir: "Ahmad Yasawi", Enciyclopedia of islam (New Edition), C. I, Leiden-London 1960, 298-299.
Kabaklı, Ahmet: Türk Edebiyatı Tarihi, C. II, İstanbul 1965.; İstanbul 1990, 114-130.
Kafesoğlu, İbrahim: "İslâmî Türk Devletlerinde Kültür ve Teşkilat", Türk Dünyası El Kitabı, C. I, TKAE, Ankara 1992, 369 vd.
Karaalioğlu, S. Kemal: “Hikmet”, Türk Şiir Sanatı, İnkılap ve Aka Yay. İstanbul 1980, 151-152.
Melioransky, P.: "Ahmet Yesewi", Enciyclopedia of İslam, C. I, (Leiden 1987), 204-205.
Necatigil, Behçet: "Ahmet Yesevî", Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, İstanbul 1993, 21.
Polat, Selahattin: “Ahmet Yesevî”, Evliyalar Ansiklopedisi, C.I, Tercüman Yay., (İstanbul 1990), 75-78.
Prıtsak, Omeljan: "Karahanlılar", İslâm Ansiklopedisi, C.VI, 251 vd.
Uçman, Abdullah: "Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı", Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, C. XIV, İstanbul 1989, 534-548.
Uraz, Murat: Türk Edip ve Şairleri, C.I., (İstanbul 1939), 21.
Ülgen, Aygün: "Ahmet Yesevî Külliyesi", Yeni Türk İslâm Ansiklopedisi, (Örnek Fasikül), Kültür Bakanlığı Yay. İstanbul 1995, 43-44.
Yüksel, Ahmet Turan: “Ahmet Yesevi: Hayatı, Eserleri, Fikir ve Tesirleri”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, (Ankara 2002), 545-551.

TEZLER

Argunşah, Hülya: Türk Edebiyatında Tarihî Roman, Basılmamış Dr. Tezi Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (İstanbul 1990).
Ataseven, Muhammet: Ahmet Yesevi Dervişlerinin Anadolu’yu Türkleştirmesi ve İslamlaştırması, Basılmamış Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, (Kayseri, 1994)
Baran, Şafak, Ahmet Yesevi’nin Hayatı Eserleri ve Eserlerindeki Bilgi Meselesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Kelam ve İslâm Felsefesi Anabilim Dalı, (Konya, 1990).
Ceylan, Osman: Ahmet Yesevi, Basılmamış Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı, (Bursa, 1985).
Coşkun, İsmail: Ahmet Yesevi ve İlk Türk Tarikatının Kuruluşu, Basılmamış Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, (Kayseri 1983).
Çelen Uğur: Ahmet Yesevi, Hayatı, Eserleri ve Anadolu Türk Kültüründeki.., Basılmamış Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, (Kayseri, 1991).
Çivici, Erdal Oğuz: Ahmet Yesevi'nin İslâm'a Etkisi, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Felsefesi Anabilim Dalı, Basılmamış Lisans tezi, (Ankara 1992).
Işıklar, Şerif: Ahmet Yesevi ve İlk Halifeleri, Basılmamış Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, (İstanbul 1966).
Kamalı, Harun: Ahmet Yesevi'nin Mezhebi Yönü, Basılmamış Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, (İzmir 1983).
Kocaman, Selami: Ahmet Yesevi, Basılmamış Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, (İzmir 1984).
Köprülü, Orhan: Tarihi Kaynak Olarak XIV. ve XV. Asırlardaki Bazı Türk Menakıbnameleri, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Tarih Semineri Kütüphanesi.
Kufralı, Kasım: Nakşbendiliğin Kuruluş ve Yayılışı, İ.Ü. Türkiyat Ens. Basılmamış Dr. Tezi, İstanbul 1949.
Orhan, Talip: Ahmet Yesevi ve Divan-ı Hikmet, Basılmamış Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, (Kayseri 1990).
Polat, Hamdi: Terceme-i Divan-ı Ahmet Yesevi, Basılmamış Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, (Erzurum 1994).
Sarı, İlhami: Ahmet Yesevi, Basılmamış Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi , (Bursa 1981).
Topal, Savaş: Hoca Ahmet Yesevi ve Anadolu’daki Tesirleri, Basılmamış Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, (Erzurum 1996).
Usta, Erol: Ahmet Yesevi ve Yesevilik, Basılmamış Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (Bursa 1995).

SÜRELİ YAYINLAR

GAZETE YAZILARI
"Ahmet Yesevî ile ilgili Çeşitli Tebliğ Özetleri", Zaman Gazetesi, 31 Ekim 1993.
"Ahmet Yesevî Türbesine 80 Milyar, (Hoker)" Zaman Gazetesi, Kültür-Sanat (11.8.199) 7. ??
“Ahmet Yesevi’den Günümüze Mesajlar” Ortadoğu 25 Kasım 1993.
“Ahmet Yesevi’ye Yakışır Bir Yıl Olsun”, Zaman, 3 Ocak 1993.
"Ahmet Yesevî'yi Anlamak", Ortadoğu, 12-13 Temmuz 1993.
Aksoy, Yaşar: “Ahmet Yesevi Yılı”, Yeni Asır, 24 Şubat 1993, 6.
Akyol, Taha: "Ahmet Yesevî", Milliyet, 4. 2. 1994.
Akyol, Taha: “Yesevi Üniversitesi”, Milliyet, 4 Şubat 1993, 11.
Altan, Mehmet: “Ortaasya Notları: Türk’ün Aklı”, Sabah, 19 Temmuz 1993, 24.
Altınışık, Yusuf: “Hoca Ahmet Yesevi (1-2), Yeni Asya, 13-14 Mayıs 1993, 2.
Arvas, Hamit: “Özbekistan Benliğine Dönüyor”, Türkiye, 11 Temmuz 1993, 1-5.
Aslıyüce, Erdoğan: "Evliyalar Evliyası Hoca Ahmet Yesevhî", Birlik Gazetesi, Üsküp, l Mayıs 1993.
Aslıyüce, Erdoğan: "Evliyalar Evliyası Hoca Ahmet Yesevhî", Yeni Asya, 21 Aralık 1993.
Aslıyüce, Erdoğan: "Evliyalar Evliyası Hoca Ahmet Yesevî", Ortadoğu, 16 Şubat 1993.
Ayvazoğlu, Beşir: "Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevî", Türkiye, 11 Mayıs 1992.
Bengi, Hilmi: “Ahmet Yesevi Yılı”, Tercüman, 17 Aralık 1992, 3.
Bice, Hayati: "Dünya Türklüğünün Önderi", Yeni Düşünce, 6 Ağustos 1993.
Bolay, Süleyman Hayri: "Türk Cumhuriyetlerine Yaklaşımda Yesevî Metodu," Ortadoğu, 8 Temmuz 1993- 14 temmuz 1993.
Bölük, Hasan: "Türk Yurtlarının Piri, Türkistanlı Hazret-i Ahmet Yesevî", Ortadoğu, 22 Ocak 1993.
Budak, Ali: "Ahmet Yesevî'nin Yaktığı Ateş", Tercüman, 23. 12. 1993.
Bulut, Arslan: “Galatasaray’ın Müridleri ve Yesevi’nin Müridleri”, Ortadoğu, 5 Kasım 1993, 3.
Bulut Arslan: “Hamburg’da Ahmet Yesevi, Hannover’da Yunus Emre Camileri”, Ortadoğu, 11 Ocak 1994, 3. 
Çokum, Sevinç: “Bayram ve Ahmet Yesevi”, Türkiye, 25 Mart 1993, 8.
Çubukçu, İbrahim Agâh: "Ahmet Yesevî'den Yunus'a", Ortadoğu, 14 mayıs 1993.
Demirci, Mehmet: “Yesevî Bereketi”, Zaman, 12 Haziran 1993.
Edip, Derviş: "1993 Hoca Ahmet Yesevî Yılı", Yeni Hafta, 21 Aralık 1992.
Edip, Derviş: “Somali ve Hoca Ahmet Yesevi”, Yeni Hafta, (65), 25-31 Ekim 1993, 5-10.
Eraslan, Kemal: "Ahmet Yesevî ile Yunus Emre'de Ortak Temalar", Ortadoğu, 19 Mayıs 1993, 2.
Gülensoy, Tuncer: "Hoca Ahmet Yesevî Yılı ve Yesevî İstismarcılığı", Ortadoğu Gazetesi, 18 Mayıs 1993, 2.
Gülensoy, Tuncer: "Hoca Ahmet Yesevî Yılına ve Anma Toplantılarına Genel Bir Bakış", Ortadoğu Gazetesi, 13 Temmuz 1993, 2.
Hekimoğlu, İsmail: “Ahmet Yesevi Hazretleri”, Zaman, 22 Nisan 1993, 11.
Karahan, Abdülkadir: “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıf”, Türkiye, 16 Haziran 1995, 8.
Keleştimur, Bedrettin: "Ahmet Yesevî'yi Anarken", Ortadoğu, 18. 5. 1993. 
Kitapçı, Zekeriya: “Ortaasya’nın Yeniden Ayağa Kalkışı ve Ahmet Yesevi’den İslam’a Giden Yol”, (1-4), Yeni Asya, 31 Ağustos 1993.
Koç, Ferhat: “Hoca Ahmet Yesevi’ye Saygısızlık Değil mi”, Milli Gazete, 6 Ocak 1993, 9.
Konukçu, Enver: “Sayram ve Yesi”, Ortadoğu, 27 Haziran 1993.
Konukçu, Enver: “Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu”, Ortadoğu, 20 Haziran 1993, 2.
Koşar, Çağatay: “Bağımsızlıktan Önce Türkistan Cumhuriyetlerinde Alperenler Piri Ahmet Yesevi (1-5)”, Ortadoğu, 21 Ağustos 1993.
Makal, Tahir Kutsi: “Ahmet Yesevî Üzerine”, Ortadoğu, 14 Şubat 1993.
Makal, Tahir Kutsi: “Ahmet Yesevî’nin İzinde”, Ortadoğu, 30 Ocak 1994.
Makal, Tahir Kutsi: “Romanya Dönüşü”, Ortadoğu, 12 Kasım 1993.
Mete, Ömer Lütfi: “Yeni Yesevi İklimi”, Ortadoğu, 11 Mart 1993.
Mirzaoğlu, Ramazan: “Türklükten Gocunanlar”, Ortadoğu, 3 Nisan 1993.
Mutlu, İsmail: “Ahmet Yesevi Hakkındaki Hadis”, Yeni Asya, 12 Haziran 1993, 8.
“Öke, Mim Kemal: “Ahmet Yesevi Hazretlerinin Gölgesinde”, Türkiye, 16 Haziran 1995, 15.
Önder, Mehmet: “Ahmet Yesevi Yılı”, Tercüman, 19 Aralık 1992,5.
Önkibar, Sebahattin: "Ahmet Yesevî'nin Huzurunda", Türkiye, 2 Mayıs 1992, 13.
Önkibar, Sebahattin: "Kahveci'nin Ölümü ve Ahmet Yesevî Yılı", Türkiye, 6 Şubat 1993.
Önkibar, Sebahattin: "Ahmet Yesevî'nin Huzurunda", Türkiye, 2 Mayıs 1992, 13.
Özdek, Refik: "Türklerin Altın Kitabı", Tercüman, C. II, İstanbul 1990, 145-148.
Öztuna,Yılmaz: "Hoca Ahmet Yesevî Hakkında", Türkiye, 7 Şubat 1993.
Peşken Yalçın: “Menkıbe Mantıklı Gerek”, Hürriyet, 4 Şubat 1993.
Selçuk, İlhan: “Pir-i Türkistan Ahmet Yesevi”, Cumhuriyet, 10 Şubat 1993.
Şahin, Seyfi: “Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi”, Ortadoğu, 4 Mayıs 1993, 7.
Tekin, İlyas: "Hoca Ahmet Yesevî", Tercüman, 5 Kasım 1993.
Tekin, Talat: "Hoca Ahmet Yesevî'den Yunus'a", Cumhuriyet, 1. 4. 1993.
Tuncer, Faruk: "Pir-i Türkistan", Zaman, 6.5. 1993.
“Türk Düşünürü Yesevi Yılı”, Türkiye İktisat Gazetesi, 11 Ocak 1993, 11.
“Türk Yurtlarının Pir-i Türkistanı: Hz. Ahmet Yesevi”, Ortadoğu, 22 Ocak 1993, 7.
"Türk'ün Atası", Zaman , 14.06.1993
Uzel, Nezih: “Hoca Yesevî", Zaman, 8. 2. 1993.
Ünlü, Özcan: “Yalçın Peşken ve Ahmet Yesevi”, Zaman¸9 Şubat 1993, 11.
Yardım, Fatih: “Yesevi Vakfı Mahdum-kulu’nu İstanbul’da Andı”, Ortadoğu, 8 Temmuz 1995, 2.
"Yesevî Yılında Neler Var", Türkiye Gazetesi, (29 Aralık 1992), Haber.
“Yesevi Bütün Dünyada Anılacak”, Ortadoğu, 14 Mayıs 1993.
“Yesevi Hepimizin Hocası”, Ortadoğu, 27 Ocak 1993.
“Yesevi’yi Tanımayan Kalmayacak”, Ortadoğu, 10 Şubat 1993.
“Yesevi Vakfı Kıbrıs’ta Fidan Dikecek”, Ortadoğu, 8 Temmuz 1995.

DERGİ YAZILARI
Abdimalik Nisanbay: "Qoja Ahmet Yassawidın Düniye Tanımı Men
Filosofiyası, Bir, 3, (1995), 75-87.
ABİDİN: “Yeni Türkistan Şerefige Pir Türkistan Hazret-i Hoca Ahmet Yesevi’nin Gazellerinin Tahmisidur”, Yeni Türkistan, S.7, (İstanbul, 1927), 26-28. ??
Açıkgöz, Nâmık: "Ahmed-i Yesevî'nin Yaşnâmesi ve Halk Edebiyatındaki Örnekleriyle Mukayesesi", Türk Yurdu-Hoca Ahmet Yesevî Özel Sayısı, XIII/73, (Eylül 1993) 20-24.
Adiloğlu, Adil: "Namık Kemal Zeybek ile Türk Dünyası Üzerine Sohbet", Yesevî, III/ 28 (Nisan 1996) 12-15.
“Ahmet Yesevi”, Türk Edebiyatı Dergisi, (Şubat 1984), 89-94.
“Ahmet Yesevî, “Fakrnâme””, Türk Yurtları, (Bahar 1993) 24-28.
“Ahmet Yesevi”, Bizim Canlar, HARRAN İLAH Genel 008083. ??
“Ahmet Yesevi”, Ekonomik Rapor, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, (Şanlıurfa, 1988).
“Ahmet Yesevi Vakfı Kuruldu”, Dil, (Ocak 1994), 100-102.
“Ahmet Yesevi Yılı (1,2)”, Yeni Hafta, 22-28 Şubat 1993, 9, 1-7 Mart 1993, 9.
“Ahmet Yesevi”, Türk Kültürü, C.31, S.360, (Ankara, 1993), 37-39.
"Ahmet Yesevî", Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, 2 (Mart 1993), 58.
"Ahmet Yesevî Dervişlerinin Sosyal Felsefesi", Erciyes, 171 (Mart 1992) 23-25.
"Ahmet Yesevî Dervişlerinin Sosyal Felsefesi", Türk Dünyası Tarih Dergisi, 67 (Temmuz 1992) 49-53.
"Ahmet Yesevî'yi Anlama ve Anlatma Konusunda Bir Teklif", Türk Dünyası Tarih Dergisi, 70 (Ekim 1992), 58-59.
"Ahmet Yesevî'yi Anlamak", Erciyes, 188 (Ağustos 1993), 1-3. 
"Ahmet Yesevî", Türk Kültürü, 360 (Nisan 1993), 229-231 
Akalın, Haluk: "Hoca Ahmet Yesevî Üzerine", Türk Edebiyatı, 96 (İstanbul 1981) 23.
Akar, Metin: "Osmanlılarda Yesevîlik", Bir, l (1994), 11-17.
Akar, Metin: “Osmanlılarda Yesevilik ve Ahmet Yesevi’nin Türk-İslam Fikir Hayatına Günümüze Kadar Uzanan Etkileri”, TDV Vakfı Bülteni, S.28, (Ankara 1993).
Akarlı, Engin D: “Çağdaş Kültürün Oluşumu”, Tasavvuf, (Şubat 1986), 116-127.
Aknoldoeva, Bouboura: “Ahmet Yesevi Devrindeki Ortaçağ Ortaasyası’nın Etnografyası”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 3 (Konya 1997), 39-43.
“Ahmed-i Yesevi”, Türk Edebiyatı, (İstanbul, 1984), 89-94.
Alptekin, Ali Berat: "Ahmed-i Yesevî Hakkında Anlatılan Menkabelerin Anadolu Efsaneleri içindeki Yeri", Erciyes Dergisi, 190 (Ekim 1993)7-9.
Altıntaş, Hayrani: "Ahmet Yesevî Düşüncesinin Kuranî Kaynakları", Türk Dili-Hoca Ahmet Yesevî Özel Sayısı, 504 (Aralık 1993), 606-610.
Altıntaş, Hayrani: "İlahî Aşk ve Ahmet Yesevî", Diyanet, 33 (Eylül 1993), 25-28.
Arzuman, Yasemin: “İnsanlığı Kucaklayan Sevgi Misyonuyla Doğumunun 900. Yıldönümünde Hoca Ahmet Yesevi”, Petkim Dergisi, C.32, S. 384, (İzmir 1993), 27-28.
Aslanapa, Oktay: "Hazret-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevî ve Türbesi", Erdem-Hoca Ahmet Yesevî Özel Sayısı, VII/21, (Ankara1995) 975-980.
Aslıyüce, Erdoğan: "Evliyalar Evliyası Hoca Ahmet Yesevî", Tarla (Ocak 1993) 10-11.
Aslıyüce, Erdoğan: "Hoca Ahmet Yesevî'ye Kadar Tasavvuf, Yesevî, 34 (Ekim 1996), 34-35.
Aşkar, Mustafa: "Ahmet Yesevî ve Tasavvuf Anlayışı", Diyanet, XXIX/4, 49-62.
Aşurbayoğlu, Resul-Muhammed: "Yesevî'nin Fakrname Risalesi", Türk Yurtları, II/6, 22-28.
Ayan, Gönül: "Ahmet Yesevî Etkisiyle Yazılan İki Yusuf u Züleyâ", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 3 (Konya 1997) 31-38.
Ayan, Hüseyin: "Bir Şiir Mecmuasında Ahmet Yesevî", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 3 (Konya 1997) 79-84.
Aydın, Erhan: "Ahmet Yesevî Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi", Bir, 3 (1995) 7-32.
"Ayın incelemesi, Ahmed-i Yesevî", Türk Edebiyatı, (Şubat 1984) 89-94.
Aymawıtow, J: "Hazret-i Sultân", Jana Edebiyat Dergisi, l, 1929.
Ayvalı, Ramazan: "Pakistan'da Neşredilen Bir Esere Göre Ahmet Yesevî", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 3 (Konya 1997) 5-10.
Babinger, F: "Ahmet Yesevî'nin Zamanı", Der İslam, 1923, 106.
Baran, Şafak: “Ahmet Yesevi” Diyanet İlmi Dergi, (Nisan-Mayıs-Haziran 1993), C. 29, S. 2, Ankara, 3-15.
Barkan, Ömer Lütfî: "Osmanlı imparatorluğunda Bir Iskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler-lstilâ Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler", Vakıflar Dergisi, II (Ankara 1942), 279-304.
Bayrı, Mehmed Hâlid: "Tasavvufî Halk Edebiyatına Dair Notlar", Anadolu Mecmuası, 4, 153-159; 5, 191-196.
Bice, Hayati: "Dünya Türklüğünün Önderi", Türk Yurtları, II/6 (Bahar 1993) 3-9.
Bice, Hayati: “Ahmet Yesevi Dünya Türklüğünün Kucaklaşmasını Sağlayacak”, TDV Bülteni, S.28, (Ankara, 1993).
Bice, Hayati: "Hoca Ahmet Yesevî ve Yesevî Yılına Dair Namık Kemal Zeybek ile Röportaj", Türk Yurtları, II/6 (Bahar 1993) 40-45.
Bilgin, Azmi: "Tasavvufî Düşünce ve ilk Mutasavvıf Türk Şairlerinde Müsamaha ve Birlik Fikri", Erdem, VIII/24 (Ankara 1996) 895-908.
Bolay, Süleyman Hayri: “Hz. Muhammed ve Hoca Ahmet Yesevi Paneli Açış Konuşması, TDV Bülteni, S.28, (Ankara, 1993).
Bouboura Aknoldoeva: "Ahmet Yesevî Devrindeki Ortaçağ Orta Asyasının Etnografyası", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 3 (Konya 1997) 39-42.
Bulut, Arslan: "İslâmı Asrın idrakine Söyletmek ve Ahmet Yesevî Yöntemleri", Yesevî, l (Ocak 1994) 34-36.
Carhummed-Uli, Muhammedrahim: “Hoca Ahmet Yesevi’nin Hayatı Hakkında Yeni Deliller ve O’nun Bilinmeyen ‘Risale” Adlı Eserinin İlmî Değeri”, Ahilik Yolu, 97 (Mart 1994) 24-26. 
Carhummed-Uli, Muhammedrahim: "Yesevî'nin Şeceresi-Yeni Bir Belge", Türk Yurtları, II/6 (Ankara 1993) 10-14.
Cebecioğlu, Edhem: "Hoca Ahmet Yesevî", Türk Yurtları, U/6, 10-14.
Civelek, A. Yavuz: “Tasavvufun İçinde Yesevi’nin Aşk Ahlakı”, Tarım ve Köyişleri Dergisi, S.85, Tarım ve Köyişleri Yayını, (Mart 1993), 13-14.
Cunbur, Müjgân - Parlatır, İsmail: “Millî Kültür Unsurlarımız Üzerine Genel Görüşler”, Edebiyat, AKM Yay. (Ankara 1990) 207 vd. ??
Cunbur, Müjgân:"Ahmet Yesevî'nin Anadolu'nun Türkleşmesindeki Yeri", Erdem-Hoca Ahmet Yesevî Özel Sayısı,VII/21 (Ankara1995), 833-853.
Cunbur, Müjgân: "Evliya Çelebi Seyâhatnâmesi'nde Ahmet Yesevî", Erdem-Hoca Ahmet Yesevî Özel Sayısı, VII/ 21 (Ankara 1995), 887-917.
Cunbur, Müjgân: "Yunus Emre'nin Ahmet Yesevî'ye Bir Naziresi", Türk Halk Kültürü Araştırmaları-Yunus Emre Özel Sayısı, 1991/1, (Ankara1991), 1-4.
Çağatay, Yahya: “Hace Ahmet Yesevi”, Türk Dünyası, 13 (49), 4. 6., 1978, 12-13.
Çandarlıoğlu, Gülçin: “Ahmet Yesevi Üniversitesi Arkeoloji Araştırma Merkezi İpekyolu Üzerindeki Çalışmalar Hakkında”, Yeni Türkiye¸ C.III, S.15, (Ankara, 1997), 81-90.
Çapraz, Meryem: "Abide Şahsiyet", Güneysu, 47 (Ekim 1993) 11.
Çelebioğlu, Âmil: "Türk Edebiyatında Yaşnameler", Türklük Araştırmaları Dergisi, l (İstanbul 1985) 151-286.
Çelik, Gülseren: "Bir Kültür Hazinesi: Ahmet Yesevî Hazretleri", Diyanet, 33 (Eylül 1993) 35-37.
Çelikcan, Hüseyin: "Türk-İslâm Kucaklaşması Hoca Ahmet Yesevî ve Bilinmesi Gereken Gerçekler", Erdem, Türklerde Hoşgörü Özel Sayısı II, VIII/23 (Ankara 1996) 365-374.
Çelikcan, Hüseyin: "Yesevî", Türk Yurtları, II/6, (Haziran 1993) 65.
Çetin, Mustafa: "Bütün Zamanların En Kutsal Yangını" Türk Yurdu-Hoca Ahmet Yesevî Özel Sayısı, XIlI/73, 32-33.
Çınar, Ali Abbas: "Bazı Yazılı Bektaşî Kaynaklarında Ahmet Yesevî-Hacı Bektaş Velî Bağlantısı ve Yesevî'nin Hoşgörüsünü işleyen Şiirler", Erdem VIII/24, (Ankara 1996) 729-744.
Çiçek, Yakub: "Ahmet Yesevî ve Irşad", Altınoluk, 31 (Eylül 1988) 14-15.
Çitoğlu, Nilgün: “Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu”, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bülteni, 7 (20), (Ocak, 1994), 7-9.
Çubukçu, İbrahim Agâh: "Ahmet Yesevî ve Düşüncesi", Erdem, Hoca Ahmet Yesevî Özel Sayısı, VII/21 (Ankara 1995) 821-831.
Demidov, S.M.: “Sufismus in Turkmenien”, Evulotion Und Riletke, Schletzer Verlag, (Hamburg, 1988). ??
Demirci, Mehmet: "Ahmet Yesevî'den Yunus Emre'ye", Diyanet, 33 (Eylül 1993) 29-31.
Demirci, Mehmet: "Osmanlı Devletinin Kuruluş Devresinde Mutasavvıfların Yeri", Kubbealtı Akademi Mecmuası, 4 (Ekim 1984) 16-24.
Demirci, Mehmet: "Tarih Şuuru ve Derviş Gaziler Hakkında", Türk Dünyası Tarih Dergisi, 20 (Ekim 1988) 46-50.
Demirel, Süleyman: “Ahmet Yesevi Milletimizin Mührüdür” Türk Yurdu, 13 (67), (Mart 1993), 56-57.
Denike, Boris: "Batı Türkistanda Ahşap Oymalı Birkaç Abide", Çev.A. Osman Uysal, Vakıflar Dergisi, 20 (Ankara 1988) 29-38.
Derman, Münir: "Ahmet Yesevî", Türk Yurtları, II/6 (Haziran 1993) 53-54.
DeWeese, Devin: “Sacred Places and Public Narratives: The Shrine Of Ahmad Yasavi in Hagiographical Traditions of the Yasavi Sufi Order, 16-17. Centuries”, The Muslim World, (Fall 2000), 353-376.
Diclehan, Şakir: “Değeri Geç anlaşılan Bir Şair: Ahmet Yesevi”, İslami Edebiyat, S.22, (İstanbul, 1993), 30-36.
Dilçin, Cem: "Ahmed-i Yesevî'nin Hikmetlerinde Sıra Cümleler", Türk Dili, 504 (Aralık 1993) 611-618.
Diriöz, Meserret: "Hoca Ahmet Yesevî'nin Şiirleri Üzerine", Türk Edebiyatı, 192, (Özel Sayı), (İstanbul, 1989), 17-20.
Doğan, Ahmet: “Ahmed-i Yesevi’nin Hayatı ve Divan-ı Hikmet’teki Şiirlerde Şekil ve Uslup”, Yeni Türkiye¸C.III, S.15, (Ankara, 1997), 528-548.
Doğan, İsmail: “Hoca Ahmet Yesevi Düşüncesinde Ortaya Çıkan Toplumsal Mesajlar” Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, 2 (5), (Ocak 1994), 40-46.
Doğan, Mehmet: “Anadolu’nun Türkleşmesinde Tekke Edebiyatının Rolü”, Erciyes Dergisi, 17 (199), (Temmuz 1994), 9-11.
Ecer, Ahmet Vehbi: "Sarı Saltuk'tan Ahmet Kuddusîye", Millî Kültür, 73 (Haziran 1990) 59-63.
"Edebî Zihniyet Bakımından Ahmet Yesevî", Erciyes, 174 (Haziran1992), 5-8.
Elçin, Şükrü: "Ahmet Yesevî Yunus Emre ve Fuat Köprülü Üzerine", Çağrı, 271 (Ağustos 1980) 5-6.
Elçin, Şükrü: "Fuat Köprülü ve Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar", Türk Kültürü, 315 (Temmuz 1989) 385-388.
Elfine Sibgattulina: "Hoca Ahmet Yesevî ve Kazan Tatarları Edebiyatında Tasavvuf, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 3 (Konya 1997) 43-52.
Elnazar, Ergeş Taşmetoğlu: “Yesevi Makamında, Türk Yurtları C.II, Sayı:6 (Bahar 1993), İstanbul, 46-53.
Eraslan, Kemal: “Hoca Ahmet Yesevi’nin İslam’a Karşı Görüşlere İtibar Etmemesi” Çev. Mevlüt Uyanık, Türk Dili, S.506, (1994), 120-123.
Eraslan, Kemal: “Ahmet Yesevi’nin Hayatı”, Türk Edebiyatı, 192, (Özel Sayı), (İstanbul, 1989), 37-43.
Eraslan, Kemal: “Ahmed-i Yesevi ve Divan-ı Hikmeti”, Türk Edebiyatı, 192 (Özel Sayı), (İstanbul, 1989), 13-14.
Eraslan, Kemal: “Yesevi’nin Fakr-Namesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi (1974-1976), İstanbul.
Eraslan, Kemal: “Ahmed-i Yesevi”, Erdem, Hoca Ahmet Yesevi Özel Sayısı C. 7, S. 21, (Ankara 1995), 799-819.
Eraslan, Kemal: “Hoca Ahmet Yesevi’nin Hayatı Hakkında: Divan-ı Hikmet Nüshalarının Dili”, Ahilik Yolu, (99), (Mayıs 1994), 30.
Ercilasun, Ahmet B.: "Ahmet Yesevî'nin Şiirlerinde Ahenk Unsurları": Türk Kültürü Araştırmaları-Şükrü Elçin'e Armağan, (Ankara 1993) 105-109.
Erges Taşmedoğlu Elnazar: "Yesevî Makamında", Türk Yurtları, II/6 (Haziran 1993) 46-52.
Erkin, Ekrem: "Doğu Türkistan'da Sûfî Hocalar", Erdem, VIII/23 (Ankara 1996), 621-655.
Erkul, Râsih: "Ahmet Yesevî ve Derviş Tipi", Diyanet, 33 (Eylül 1993) 19-21.
Esin, Emel: "Ahmet Yesevî", Türk Edebiyatı, 192 (İstanbul 1989) 32-34.
Esin, Emel: “Hazret-i Türkistan”, Türk Edebiyatı, 123 (Ocak 1984) 54-57.
Esin, Emel: “Les Derviches Heterodoxes Turcs d'asie Centrale”, Turcıca, XVII (1985) 7-40.
Fazıl, Mir Valiuddin Munshi: “Sufilik ya da Tasavvuf”, çev. Mübahat Türker-Küyel, Erdem, S.21
Geldiyev, Gurbandurdı: "Hoca Ahmed Yesevî ve XVIII.-XIX. Asır Türkmen Şiiri", Diyanet, XIX/4 (Ankara 1993) 35-40.
Gencosmanoğlu, Niyazi Yıldırım: "Ahmet Yesevî (Şiir)", Türk Edebiyatı, Hoca Ahmet Yesevî Özel Sayısı, 192 (Ekim 1989) 12.
Gencay, Güngör: “Hoca Ahmet Yesevi”, Türk Yurdu, C.6, S.9, (Ankara 1967), 4-9.
Genç, İlhan: "Ahmed-i Yesevî Üzerinde Bir Değerlendirme", Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (İzmir 1993).
Genç, Reşat: "Türklerde Dinî Tolerans ve Hoca Ahmet Yesevî", Türk Dili, Hoca Ahmet Yesevî Özel Sayısı, (Aralık 1993) 561-566.
George Harddy: "Tasavvufun Rusya'daki Mücadelesi", Tere. Ömer Karaman, Mavera Dergisi, 92-95 (Temmuz-Ekim 1984) 179-183.
Gordlevskiy, V: "Hoca Ahmet Yesevî", Festschrift George Jacob, Leibzig 1932, 32-67.
Gordlevskiy, V: "Hoca Ahmet Yesevî", Izbrannie Soçinenia, C.III, Moskova 1962, 362.
Göçgün, Önder: "Destan Rivayetlerine Dayalı Hayatı ve Hikmet Yüklü Edebî Hüviyeti ile Ahmet Yesevî", Erdem, Hoca Ahmet Yesevî Özel Sayısı, VII/21 (Ankara 1995), 887-918.
Gökmen M. Ali Hacı: “Hoca Ahmet Yesevi”, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu Bülteni, 7 (20), (Ocak 1994), 24-25.
Gulamoğlu, Hamid: “Yesevi’ye İlişkin Tarihler Üzerine”, Türk Yurtları C.II, Sayı:6 (Bahar 1993), İstanbul, 15-18.
Güçlü, Mustafa Haluk: “Türkistan Güneşi Hace Ahmet Yesevi’nin ve Divan-ı Hikmet’in Ülkemizdeki Etkileri Üzerine Birkaç Söz”, Tarım ve Köyişleri Dergisi, S. 85, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayını, 15-16.
Gül, Muammer: "Tasavvuf Hareketi ve Türkler Arasında Yayılması", Türk Dünyası Tarih Dergisi, 76 (Nisan 1993) 20-28.
Günay, Umay: "Ahmet Yesevî'den Hareketle Yazılı Kültürün Sözlü Kültüre Etkisi Konusunda Tesbitler", Ahilik Yolu, 100 (Haziran 1994) 29.
Gündüz, İrfan: "Ahmed-i Yesevî'nin Tarikat ve İrşad Anlayışı", İlim ve Sanat, 35-36 (Temmuz 1993) 6-9.
Güner, A. Oktay: "Gaye Adamı Ahmet Yesevî", Türk Edebiyatı, 192 (Ekim 1989), 23-24.
Güzel, Abdurrahman: "Ahmet Yesevî'den Günümüz İnsanına Mesajlar", Türk Dili, Hoca Ahmet Yesevî Özel Sayısı, (Aralık 1993), 588-597.
Güzel, Abdurrahman: "Ahmet Yesevî'nin Fakr-nâmesi île Hacı Bektaş-ı Velî'nin Makâlâtı Arasındaki Benzerlikler", Ahilik Yolu, 101 (Temmuz 1994).
Güzel, Abdurrahman: "Ahmet Yesevî'nin Hikmetlerinde Didaktik Unsurlar", Türk Dili (Aralık 1993) 558-597.
Güzel, Abdurrahman: "Süleyman Hakîm Ata'nın Bakırgan Kitabı Üzerine", Türk Kültürü Araştırmaları, Zeynep Korkmaz'a Armağan, (Ankara 1996) 195-204.
Güzel, Abdurrahman: "Tekke Şiiri", Türk Dili, Halk Şiiri Özel Sayısı, 445-450 (Ocak-Haziran 1989) 251-454.
Güzel, Abdurrahman: “Hoca Ahmet Yesevi’de Milli Birlik ve Beraberlik Unsurları”, Türk Kültürü Araştırmaları, Prof. Dr. Oktay Aslanapa’ya Armağan, C: 31, 1-2 (Ankara 1993), 201-210.
“Hâce Ahmet Yesevi” Türk Dünyası, C.13, S.49, (İstanbul, 1978), 12-13.
Hacızade, Naile: “Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmeti ve Nasıreddin Rabguzi’nin Kısasü’l Enbiya Adlı Eserinin Karşılaştırmalı Dil Özellikleri”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 3 (Konya 1997) 11-18.
Hakim Ata Süleyman: "Şeyhim Ahmet Yesevî", Türk Yurtları, II/6 (Haziran 1993) 66. 
Halıcı, Feyzi: "Ahmet Yesevî'den Günümüz Şiirine", Türk Dili, Hoca Ahmet Yesevî Özel Sayısı, (Aralık 1993) 567-580.
Hard, George: "Tasavvufun Rusya'daki Mücadelesi", Terc. Ömer Karaman, Mavera, 92-95 (Temmuz-Ekim 1984) 179.
Hatemi, Hüsrev: "Görüntüler ve Görüşler-Ahmed-i Yesevî", Türk Edebiyatı Hoca Ahmet Yesevî Özel Sayısı, 192 (Ekim 1989) 27-28.
Hayit, Baymirza: "Türkistan Kadınlarının Yesevîcilik Ananesi", Ahilik Yolu, (102), (Ağustos 1994), 29-30.
Hızal, İsmail: "Ahmet Yesevî Hazretleri", Türk Yurdu, Hoca Ahmet Yesevî Özel Sayısı, XIII/73, 30-31.
Hisamov, N. Ş: "Ahmet Yesevî ve Kol Gali", Bir, l (1994) 85-91. 
“Hoca Ahmet Yesevi'ye Armağan Nedeniyle”, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C.26, S.1 (Ankara,1993), 9-14.
"Hoca Ahmet Yesevî Türk Milletinin Ruh Hamurkârıdır", Yesevi, 8 (Ağustos 1994) 12.
"Hoca Ahmet Yesevî Yılında Neler Yapıldı", Türk Yurdu, XIII/73, (Eylül 1993) 62.
"Hoca Ahmet Yesevî, Hayatı, Etkileri ve Türbesi", Türk Yurdu, Hoca Ahmet Yesevî Özel Sayısı, XIII/73, 5-6.
" Hoca Ahmet Yesevî, Hayatı, Etkileri ve Türbesi", Türk Yurdu, 73, (Eylül 1993), 5-6.
"Hoca Ahmet Yesevî”, Tarla, (Şubat 1993) 10-12. 
Horata, Osman: "Divan-ı Hikmet'ten Seçmeler Üzerine", Türk Kültürü, 256 (Ağustos 1984), 526-528.
“Hoca Ahmet Yesevi”, Erdem, C.7, S.21, (Ankara 1995), 783-796.
“Hoca Ahmet Yesevi Külliyesi Restorasyon Harç Sıva ve Enjeksiyon Şerbetleri”, Yapı, S. 176, (İstanbul, 1996), 120-126. 
Horata, Osman: “Divan-ı Hikmet’ten Seçmeler” (Kitapla İlgili Tanıtım Yazısı), Türk Kültürü, 22 (256), (Ağustos 1984), 55-58.
Huart, Cl.: "Revue du Monde Müsülman", Çev. Ragıb Hulusî, Türkiyat Mecmuası, l (Ağustos 1925) 267-280.
Işıkay, Seniye: “Ahmet Yesevi”, Bayrak, C. 18, S.64, (Ankara, 1970), 13.
İbrahimhakkıoğlu, Belkıs: "Necla Pekolcay ile Ahmed-i Yesevî Üzerine Sohbet", Türk Edebiyatı, 192 (Ekim 1989), 25-26.
İsen, Mustafa: “Türk Dünyasının Yeniden Şekillenmesinde Eğitimin Rolü ve Bunun Bir Uygulaması Olarak Ahmet Yesevi Üniversitesi Deneyimi”, Yeni Türkiye¸C.III, S.15, (Ankara, 1997), 701-703.
Joseph, Thury: "Miladî On Dördüncü Asır Sonlarına Kadar Türk Lisanı Yadigârları", Milli Tetebbular Mecmuası,4, 81-133.
Kabaklı, Ahmet: "Şefiü'l Müznibîn", Türk Edebiyatı, 192 (Ekim 1989) 4- 8.
Kara, Mustafa: "Yesevîyye Kültürünü Günümüze Ulaştıranlar ve Cevahiru'l-Ebrar Min Emvâci'l-Bihâr", İlim ve Sanat, 35-36 (Temmuz 1993) 14-18.
Karadağ, Necati: "Türkistan Piri Hoca Ahmet Yesevî", Türk Yurdu, 8 (Ekim 1987) 21-23.
Karadağ, Necati: “Türkistan Piri Hoca Ahmet Yesevi”, Boğaziçi, S.70, (İstanbul 1988), 28-30.
Karadağ, Necati: “Türkistan Piri Hoca Ahmet Yesevi”, Türk Yurdu, C.8, S.9, (Ankara 1987), 21-23.
Karakuş, İdris: "Divan-ı Hikmette Vezin, Kafiye, Anlatım Türleri, ve Üslûp Özellikleri", Erdem, Hoca Ahmet Yesevî Özel Sayısı, VII/21 (Ankara1995) 1013-1017.
Karaörs, Metin: “Divan-ı Hikmet’in İstanbul Baskısının Muhtevası”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. XXVII (1994-1997), (İstanbul 1997), 257-279.
Karaörs, Metin: "Kayseri'de Bulunan Bir Dîvân-ı Hikmet Basması, Ahmet Yesevî'nin Yayınlanmamış Hikmetleri", Türk Kültürü Araştırmaları, Zeynep Korkmaz'a Armağan, (Ankara1996) 237-254.
Kavuncu, Orhan: “Ortaasya Türkü Değerlerini Ahmet Yesevi’den Öğrenecektir”, TDV Bülteni, S.28, (Ekim 1993), Ankara.
Kazar, Mehmet: “Ahmet Yesevi’de Dil ve Şekil Hususiyetleri”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S.13, (Erzurum 1999), 69-72.
Kentejay, Dosay: “Hoca Ahmet Yesevi: Yaşadığı Devir, Şahsiyeti, Tarikatı ve Tesiri”, Tasavvuf, I/2, 1999, Ankara, 105-133.
Kızılöz, Behiye: “Ahmet Yesevi Yılı ve Feyz Ocağının İhyası”, Tarım ve Köyişleri Dergisi, Tarım ve Köyişleri Banklığı Yayını, S.85, (Ankara 1993), 10-12.
Kitapçı Zekeriya: “Ortaasya Türklüğünün Kendine Dönüşü ve Ahmet Yesevi Devrinin Yeniden Başlaması” Türk Yurdu, Hoca Ahmet Yesevî Özel Sayısı, XIII/73, 7-14.
Koç, Ömür: “Hace Ahmet Yesevi ve O’nunla İlgili Minyatürler” Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi S. 1, (Erzurum 1994), 51-58.
Koç, Ömür: “Minyatürlerde Ahmet Yesevi”, Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, (Aralık 1993), 27-28.
Koçar, Çağatay: “Bağımsızlıktan Önce Türkistan Cumhuriyetlerinde Ahmet Yesevi” Türk Kültürü, C.31, S.366, (Ankara 1993), 599-607.
Kojaev, Muhtar: “The Ottar State Archeological Museum the Arystanbab Mausoleum, Çev. İsenbike Togan, Erdem, S.21.
Korkmaz, Alaaddin: “Yesevi Aydınlığında Bir Türk Dünyası” Türk Yurdu-Hoca Ahmet Yesevî Özel Sayısı, XIII/73, 3-5. 
Korkmaz, Alaaddin: “Hodja Ahmet Yesevi Year in Turkiye and Turkish World a Sage Illuminiting the Turkish World: Ahmet Yesevi” Cooperation in Turkey, S.19, (Ankara 1993), 52-53.
Koşar, Çağatay: “Bağımsızlıktan Önce Türkistan Cumhuriyetlerinde Alperenler Piri Ahmet Yesevi”, Türk Kültürü, (Ekim 1993), 599-607.
Köprülü, Fuat: "Anadolu’da İslâmiyet", Türk Yurdu, V (İstanbul 1928) 288.
Köprülü, Fuat: "Hace Ahmet Yesevî, Çağatay ve Osmanlı Edebiyatları Üzerindeki Tesiri", Bilgi Mecmuası, C.I, 6 (Nisan 1330/1914) 611-645.
Köprülü, Fuat: "Türk Edebiyatında Âşık Tarzının Menşe ve Tekamülü", Millî Tetebbular Mecmuası, l (İstanbul 1331) 35-46.
Köprülü, Fuat: "Yunus Emre, Hayat ve Asarı," Türk Yurdu, II/19; III/3.
Kurt, Yılmaz: "Hoca Ahmet Yesevî'nin Rum Eyaletindeki Zaviye Kurucuları Üzerindeki Etkileri", Diyanet, XIX/4, 41-47.
Küyel, Mübahat Türker: "Yesevî Portresi", Erdem-Hoca Ahmet Yesevî Özel Sayısı, VII/21 (Ankara 1995) 865-886.
Lycochin, Nikola: “Taşkent İşanları”, Revue du Monde Musulman, XIII/ I, 134.
Makal, Tahir Kutsi: “Ahmet Yesevî Üzerine”, Tarla, (Şubat 1993) 8-9.
Man’kovskaia, A.: "Nekotorie Arhitekturo Arheologiçeskie Nabludenniye Po Pestavratsii Kompleksa Hoca Ahmeta Yasavi vg Türkestana", Izvestiya an Kazak SSR, C. XXVII, (Alma Ata 1958), 66-66.
Masson, M. E.: "Sur La Costruction du Mausolee de Khja Ahmet Tujestan", Bulletin de La Socijte Geographigue de L'Asie centrjale, Vol XIX (1929) 42.
Mazıoğlu, Hasibe: "Ahmed-i Yesevî'nin Anadolu'ya Attığı Ateşli Eğsi", Türk Dili-Özel Sayı, C.II, (Ankara 1993), 557-618.
Melikoff, İrene: “Hadjı Bektach Un Mythe Et Ses Avatars”, Le Chmanisme Islamisé, (Leiden, 1998), 5-8.
Melikoff, İrene: "Ahmet Yesevî and Turkic Popular İslam", Utrecht Papers On Central Asia, Utrecht series, 2, (Utrecht 1987).
Melikoff, İrene: "Leş Origines Centre Asiatigue du Soufisme Anatolien", Turcica, XX, 1988. 
Melikoff, Irene: “XII. Ahmet Yesevi Et La Mystıque Popularie Turque”, Sur Les Traces Du Soufisme Turc: Researches Sur L!Islam Popularie en Anatolie, (İstanbul 1992), 139-150.
Menzel, T.: "Die Altesten Türkischen Mustiker", Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, 79 (1925) 269-289.
Mısırlı, Hasan: "Anadolu ve Balkanlarda Yesevî İzleri", Altınoluk, 90 (Ağustos 1993) 9-11.
Muhtaroğlu, Vilayet: "Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevî Külliyesi", Türk Kültürü, C.31, S. 365 (Ankara 1993), 8-17.
Muradoğlu, Malik: "Türkistan Pîri'nin Hakkında ilk Roman: Yesevî'nin Son Seferi", Yesevî, 21 (Eylül 1995) 38.
Müminov, Aşirbek Kurbanoğlu: "Mübeyyidiyye-Yaseviyye Alakası Hakkında", Bir, (1994) 115-123.
Müminov, Aşirbek Kurbanoğlu: "Mübeyyidiyye-Yaseviyye Alakası Hakkında", Yesevî, 4 (Nisan 1994) 44-45.
Nasrattınoğlu, İrfan Ünver: "Ahmet Yesevî Yılını Noktalarken", Yesevî, (Ocak 1994), 38.
Nigmetov, Hamid Gulamoğlu: "Yesevîye ilişkin Tarihler Üzerine", Türk Yurtları, H/6 (Nisan-Haziran 1993) 15-17.
Nurmuhammedoğlu, Naim-Bek: “Hoca Ahmet Yesevi”, Tarım ve Köyişleri Dergisi, S.85, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayını, (Ankara, 1993), 4.
Ocak, Ahmet Yaşar: "Anadolu Sûfîliğinde Ahmed-i Yesevî ve Yesevîlik", Türk Dili (Hoca Ahmet Yesevî), 504 (Aralık 1993) 581-587.
Ocak, Ahmet Yaşar: "Türk Dünyasında Sufî Kültürünün Yeniden Güncelleşmesi", Diyanet, 33 (Eylül 1993) 16-18.
Oğuz, Mustafa, “Yesevi’nin Ruhaniyeti Hala Sürüyor”, Türk Yurtları, C.II. Sayı: 6, (Bahar 1993), İstanbul.
Olguner, Fahrettin: "Tasavvuf Dünyası içinde Hâce Ahmet Yesevî", Erdem, Hoca Ahmet Yesevî Özel Sayısı, C. 7, 21 (Ankara1995) 941-947.
Olguner, Fahrettin: “Tasavvuf Dünyası içinde Hâce Ahmet Yesevî”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, 4 (Ekim 1993) 17-23.
Olguner, Fahrettin: "Tasavvuf Dünyası içinde Hâce Ahmet Yesevî", Erdem, C.7, S.21, (Ankara 1995), 941-947.
Olguner, Fahrettin: "Türk Düşüncesinin Dünü-Yarını", Türk Yurdu, 44 (Nisan 1991) 20-25.
Orazbay, Muhtarhan: "İpekyolu ve Ahmet Yesevî", Millî Kültür, 79 (Aralık 1990).
“Ortaasya Asırlarında Türk Tasavvuf Edebiyatı ve İlk Türk Sofileri”, Tarım ve Köyişleri Dergisi, S.85, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayını, (Ankara 1993), 5-9.
Önder, Mehmet: “Kaşgarlı Mahmut ve Ahmet Yesevi Yılları”, Ahilik Yolu, (Eylül 1992), 6.
Özbuğday, Şükrü: "Dünden Bugüne Ahmet Yesevî Etkisi", Diyanet, 33 (Eylül 1993) 22-24.
Özdağ, Gürcan: “Hoca Ahmet Yesevi” Et ve Balık Kurumu Dergisi, S.70, (Ankara 1992), 14-15.
Özdemir, Ahmet: "Mecradan Kaynağa", Yesevî, l (Ocak 1994) 22-23.
Özdemir, Ahmet: “Yunus’u Pişiren Şiirler ve Ötesi”, Yesevi, 1 (Şubat 1994), 38-39.
Özergin, M. Kemal: "Dinî-Tasavvufî Edebiyatımızdan Divan-ı Hikmet", Nesil Dergisi, 45-46 (İstanbul 1980) 8-12.
Öztoprak, Nihat: “Türk Dünyası Yesevi Aşkına Muhtaç”, Yeni Hafta, 16-22 Ağustos 1993, 4.
Öztürk, Mürsel: "Ahmet Yesevî-Hacı Bektaş-ı Velî ve Yunus Emre Zinciri", Erdem, Cilt 3, 9 (5 Eylül 1987) 759-768.
Pala, Ayhan: "Yesevîlikten Bektaşiliğe Türk Müslümanlığı", Erdem, VII/ 21 (Aralık 1995) 855-864.
Pekolcay, Necla: "Yunus Emre'ye Hoca Ahmet Yesevî'den İntikal Eden inanç izleri", Erdem III, VIII/24, (Ankara 1996), 745-754.
Polatoğlu, Yusuf: “Şiir Sohbetleri: Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi”, Erciyes, (Ocak 1995), 8-9.
"Prof. Dr. Kemal Eraslan'la Divan-ı Hikmet Üzerine Bir Sohbet", Türk Edebiyatı (Şubat 1984), 88.
Pylev, Alexei: "Türk Mutasavvıf Şairi Hoca Ahmet Yesevî'nin hayatı ve Eserleri Hakkında Mülahazalar", Yesevî Dergisi, 12, (Aralık 1994), 35.
Rüstemov, Ergaş: "Ahmet Yesevî Hikmetlerinde Tarih ve Hayat Sedası", Özbek Tili ve Edebiyatı, 3 (Taşkent 1972), 21-25.
Rüstemov, Ergaş: "Edebiyatşinaslık İlminin Partiyeliği ve Gayesi için", Özbek Tili ve Edebiyatı, 4 (Taşkent 1973), 3-5.
Sarar, İsmail Ali: "Hoca Ahmet Yesevî ile Yunus Emre'nin Gönül Kapısı", Çağrı, 412, (Mart 1994), 8-10.
Sayılı, Aydın: "Hoca Ahmet Yesevî", Erdem, Hoca Ahmet Yesevî Özel Sayısı, VII/21 (Ankara 1995) 783-796.
Sibgatullina, Elfine: “Hoca Ahmet Yesevi ve Kazan Tatarları Edebiyatında Tasavvuf”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 3 (Konya 1997) 43-53. 
Sibgatullina, Elfine- Açıkgöz, Halil: “Tataristan Türk Şiirinde Hoca Ahmet Yesevi’nin Yeri Üzerine Dr. Elfine Sibgatullina ile Ropörtaj”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, (Temmuz 1994), 34-40.
Sirel, Şazi: “Ahmet Yesevi Türbesi Aydınlatılması”, Yapı, S. 186, (İstanbul, 1997), 107-119. 
Subaşı, M. İlyas: "Tasavvuf ve Edebiyatımız", Erciyes, 155 (Kasım 1990) 13-15.
Sûfî Mehmed Danişmend: Mir'âtü'l-Kulûb (Mecmua içinde), Upsala Ktp. Nü: 472, (Bilgi için bkz. Le Monde Oriental, XXII, 1-3), Upsala, 1928.
Süleyman Hakim Ata: “Şeyhim Ahmet Yesevi” –Şiir-, Türk Yurtları C.II, Sayı:6 (Bahar 1993), İstanbul, 66.
Sümer, Faruk: "Türk Kültürüne Genel Bir Bakış IV, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 74 (Şubat 1993) 4-11.
Şanlı, Cevdet: "ilk Islamî Türk Eserlerinde Hz. Peygamberimiz", Türk Yurdu, 75 (Kasım 1993), 22-24.
Şeker, Mehmet: "Divân-ı Hikmet'e Göre İnsan ve Garip İnsan Motifi", Türk Yurdu Hoca Ahmet Yesevî Özel Sayısı, XIII/73, 25-27.
Şen, Abdurrahman: "Yesevî'den Yola Çıkarak", Yesevî, l (Ocak 1994) 40.
Tetik, Gaffar: "Namık Kemal Zeybek ile Röportaj", Diyanet, 33 (Eylül 1993) 5-11.
Tonbul, Yılmaz: “Türk Dünyasından Portreler”, Türk Dili, S.11. (Haziran 1993), 34-35.
Tosun, Cemal: “Ahmet Yesevi’nin Toplumu Eğitmede Kullandığı Metot”, TDV Bülteni, S.28, (Ankara 1993).
Toycanov, Kerimcân - Ismailov, Hayat: "Tarih ve Takdir", Özbekistan Edebiyatı ve Sanatı, 5 (Taşkent, 7 Haziran 1991).
Türer, Osman: "Hoca Ahmed-i Yesevî'nin Türk-İslâm Tarihindeki Yeri ve Tasavvufî Şahsiyeti", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.12, (Erzurum 1995), 11-27.
Türer, Osman: "Orta Asya'da İslâm'ın Yerleşmesi ve Muhafazasında Tarikatların Rolü", İlim ve Sanat, 35-36 (Temmuz 1993) 19-27. 
Türkay, Osman: “Hoca Ahmet Yesevi İçin İlahilerden, Türk Rönesans, İlasam Bülteni, Yıl:5, S.40, (Ocak-Nisan 1995), 7.
Uğurlu, Kâmil: Hace Ahmet Yesevî'nin Dinlendiği Mekân, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 3 (Konya 1997), 53-58.
Uğurlu, Kâmil: "Yesevî Külliyesi", Erdem, Hoca Ahmet Yesevî Özel Sayısı, VII/21 (Ankara 1995), 981-985.
Uğurlu, M. Cemil: "Ahmet Yesevî", Erdem, Hoca Ahmet Yesevî Özel Sayısı, VII/21 (Ankara 1995), 797-798.
Uluçay, Ömer: "Hoca Ahmet Yesevî Hikmetleri'nde Anahtar Sözcükler", Yesevî, 11/24 (İstanbul Aralık 1995), 13-14.
Ural, İbrahim: “Ahmet Yesevi Döneminde İslam Dünyasının Ekonomik Durumu”, Diyanet, S.33, (Eylül 1993), 45-47.
Uslu, Mustafa: "Türk Edebiyatındaki Önemli Yeriyle Ahmet Yesevî ", Millî Kültür, (Ağustos 1981), 39-41.
Uslu, Mustafa: "Ahmet Yesevî", Türk Edebiyatı, 156 (Ekim 1986) 37-38.
Uslu, Mustafa: "Bir Türk Klasiği: Divan-ı Hikmet", Türk Yurdu, Hoca Ahmet Yesevî Özel Sayısı, XIII/73, 28-29.
Uslu, Mustafa: “Ahmet Yesevi Hikmetleri Üzerine”, Türk Yurdu, C.9, S.22, (Ankara 1988), 46-50.
Uslu, Mustafa: "İlk Tarikat Olarak Yesevîlik", Türk Yurdu, 12 (Mayıs 1992). 
Uslu, Mustafa: "Muhteva, Şekil, Dil ve Misyon Bakımından Ahmet Yesevî Hikmetlerinin Geleceğimizdeki Yeri Üzerine Notlar", Türk Dünyası Tarih Dergisi, 8 (Ağustos 1987) 49-57.
Uslu, Mustafa: "Pîr-i Türkistan Ahmet Yesevî", Türk Dünyası Tarih Dergisi, 30 (Haziran 1989) 40-49.
Uslu, Mustafa: "Ahmet Yesevi’yi Anlama ve Anlatma Konusunda Bir Teklif", Türk Dünyası Tarih Dergisi, C.6, S.70, (İstanbul 1992), 58-59.
Uslu, Mustafa: "Pîr-i Türkistan Ahmet Yesevî", Türk Dünyası Tarih Dergisi, 31 (Temmuz 1989) 49-55.
Uslu, Mustafa: “Hacı Bektaş’ın Ahmet Yesevi Müridi Olup-Olmadığı Meselesi”, Türk Yurdu, C.9, S.17, (Ankara 1988), 37-39.
Uslu, Mustafa: "Ahmet Yesevî Hikmetleri Üzerine", Türk Yurdu, 9 (Ankara 1988) 46- 50.
Uysal, Yücel: “Hoca Ahmet Yesevi İnsanlığa Sevgi Çağrısıyla Doğumunun 900. Yıldönümünde Anılıyor”, Petkim, S.78, (Aralık 1993), 9.
Uz, Mehmet Ali: "Hoca Ahmet Yesevî ", Yeşilay Dergisi, 721 (Aralık 1993) 28-29.
Uz, Mehmet Ali: “Hoca Ahmet Yesevi Yılını Kapatırken: Hoca Ahmet Yesevi”, Yeşilay Dergisi, S.721, (Aralık 1993), 3.
Uzel, Nezih, “Hoca Yesevi-Türk’ün Atası”, Türk Yurtları C.II, Sayı:6 (İstanbul, Bahar 1993), 54-56.
Uzun, Mustafa: "Ahmet Yesevîde Son Durum", Yesevî Dergisi, 11/17 (İstanbul 1995).
Ünver, İsmail: "Ahmed-i Yesevî'nin Anadolu'daki Etkileri Üzerine", Türk Dili, Hoca Ahmet Yesevî, 504 (Aralık 1993) 598-605.
Yakıt, İsmail: "Hoca Ahmed-i Yesevî ve Türk Düşünce Tarihindeki Yeri", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 1 (Isparta 1994), 1-15.
Yalçınkaya, Mustafa: “Ahmet Yesevi ve Divan-ı Hikmet”, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C.26, S.1, (Ankara, 1993), 15-24.
Yaman, Ertuğrul: “Ahmet Yesevi Hazretlerine Doğru”, Diyanet Aylık Dergi, S.42, (Haziran 1994), 45-47.
Yassa, Hatice: “Hoca Ahmet Yesevi Üzerine”, Türkistan, C.II, S.8, (İstanbul, 1989), 60-61.
Yazıcı, Nesimî: "Hoca Ahmet Yesevî Döneminde Türk-İslâm Kültürünün Oluşum ve Gelişimi Üzerine Bazı Düşünceler", Diyanet, XIX/4 (Aralık 1993).
Yeniterzi, Emine: "Ahmed-i Yesevî'den Öğütler", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 3 (Konya 1997) 71-78.
Yerlikaya, Aydın: "Pîr-i Türkistan Ahmet Yesevî", Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, 1/2 (Mart 1993) 58.
Yerlikaya, Aydın: “Sevgi ve Birliğin Sembolü: Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi”, Türk Dünyası, C.I., S.2, (Mart 1993), 58.
Yıldırım, Hasan: "Türkistanlı Hazret-i Velî için" Diyanet, 33 (Eylül 1993) 11.
Yılmaz, Ali: "Ahmed-i Yesevî'nin Hikmetleri ile Yunus Emre'nin Şiirlerinde Tasavvufi Muhteva Benzerlikleri", Diyanet, XIX/4 (Ekim-Kasım-Aralık 1993) 17-34.
Yılmaz, Ali: "Divan-ı Hikmet", Diyanet, 33 (Eylül 1993) 42-43. 
Yılmaz, H. Kâmil: "Anadolu ve Balkanlar'da Yesevî izleri", İlim ve Sanat, 35-36 (Temmuz 1993) 10-13.
Yılmaz, Kâşif: Ahmet Yesevî'nin Şöhreti ve Tesiri, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 3 (Konya 1997) 59-70.
Yılmaz, Mehmet Nuri: "Ahmet Yesevî", Diyanet, 33, (Eylül 1993).
Yiğit, Mehmet: "Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında Ahmed-i Yesevî Faktörü", Türk Yurdu, Hoca Ahmet Yesevî Özel Sayısı, XIII/73, 14-19. 
Yüksel, Hasan Avni: "Hacı Bektaş Velî Hayatı ve Eserleri", Millî Kültür, 75 (Ağustos 1990) 19-23.
Zarcone, Thierry: "Hindistan'da Türk Tasavvufu : Yeseviyye Örneği", Çev. Süleyman Derin, Dergâh, 38 (1993), 20 vd. 
Zeybek, Namık Kemal: " Namık Kemal Zeybek'in Konuşması" , Türk Edebiyatı, Yesevî Özel Sayısı, (Ekim 1989), 11-12.
Zeybek, Namık Kemal: “Türkistan Şehrinde Ahmet Yesevi Üniversitesi”, Türk Edebiyatı, C.25., S.289, (İstanbul, 1997), 7-8.
Zeybek, Namık Kemal: "Tasavvuf Hakkında", Millî Eğitim ve Kültür, 3 (Haziran 1979) 112-119.
Zeybek, Namık Kemal: "Yine Türkçe", Türk Dili, 539 (Kasım 1996).
Zeybek Namık Kemal: “Ahmet Yesevi Milletimizin Ruh Hamurkarıdır”, Yesevi, 1 (8), Ağustos 1994, 12.
Zülfikar, Hamza: "Ahmet Yesevî'den Hikmetler", Türk Kültürü, C.11, S.124, (Şubat 1973) 16-20.